Logopedie zorginkoop

Logopedie maakt deel uit van de zorg waarvoor een dekking is in de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet). HollandZorg vergoedt de zorg die wordt geleverd door logopedisten met een eigen praktijk en logopedisten die zijn verbonden aan een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Een behandeling vindt meestal plaats in de praktijk van de logopedist of soms, als dit medisch noodzakelijk is, bij u thuis. De inhoud van de zorg is vastgelegd in de ‘beleidsregels en prestatie-beschrijvingen voor logopedie’ van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

In sommige gevallen maken scholen gebruik van logopedische expertise om de spraakontwikkeling van hun leerlingen te volgen. Deze logopedische zorg behoort tot de reguliere taken van een school en niet tot de in de Zorgverzekeringswet geregelde en vergoede behandelingen.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

Wij sluiten overeenkomsten met zorgaanbieders om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg doelmatig is. Dit regelen we in het contract. Voor de zorgaanbieders biedt een overeenkomst overigens ook gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij inkoop

Bij de inkoop van logopedie onderscheiden wij een aantal aandachtspunten:

 

Kwaliteit

Wanneer wij een overeenkomst sluiten met een logopedist, is onze eerste eis dat de logopedist beschikt over een BIG-registratie en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici .

 

Daarnaast moet een logopedist aantoonbaar werken volgens de meest recente richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep. Op die manier kunt u de meest actuele en best passende zorg ontvangen. Verder vinden wij belangrijk:
 

  • dat er een adequaat elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden;
  • dat er overleg plaatsvindt met degene die u verwezen heeft;
  • dat er regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van klanten wordt gedaan;
  • dat er klantgericht gewerkt wordt.

Ook vinden wij  privacy, na- en bijscholing, waarnemingsafspraken en een goede praktijkinrichting van belang voor een goede kwaliteit van zorg.

 

Toegankelijkheid

In principe is het mogelijk om direct, zonder verwijzing naar een gecontracteerde logopedist te gaan mits deze hiervoor specifieke scholing heeft gehad (Directe Toegang). De logopedist beoordeelt dan zelf of hij/zij u verder kan helpen. Door voldoende praktijken te contracteren, zijn er in de meeste gevallen praktijken in uw directe omgeving beschikbaar.

 

Met de zorgaanbieders maken wij afspraken over de doelgerichtheid van de behandeling. U heeft er per slot van rekening belang bij dat u goed én snel wordt geholpen. Qua fysieke toegankelijkheid hanteren wij de inrichtingseisen die door de beroepsgroep worden gesteld.

 

Doelmatigheid

Net als de meeste verzekeraars worden ook wij geconfronteerd met toenemende kosten voor zorg. Als kosten stijgen, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de premie die u betaalt. Daarom is ons beleid niet alleen gericht op het borgen van kwaliteit, maar ook op kosteneffectief handelen. Wij vinden het daarom van belang om met de gecontracteerde logopedisten  inzichten uit te wisselen over de meest effectieve behandelmethoden, de behandeldoelstellingen en de daarbij behorende noodzakelijke behandelduur.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld?

Bij HollandZorg kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. Wij sluiten in principe overeenkomsten met alle logopedisten die aan onze basis kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent dat er altijd een logopedist in uw omgeving is gecontracteerd. U kunt een logopedist vinden via onze zorgzoeker.

 

Naast de door ons gecontracteerde logopedisten kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn praktijken die niet aan onze basis kwaliteitseisen kunnen voldoen of die er zelf voor kiezen geen overeenkomst met HollandZorg aan te gaan.

 

Voor logopedie door niet-gecontracteerde praktijken heeft u een verwijzing nodig en hanteert HollandZorg maximale vergoedingen. Wij adviseren u daarom altijd vooraf bij uw zorgaanbieder te informeren of deze een overeenkomst heeft met HollandZorg. U kunt dit ook bekijken via onze zorgzoeker.

 

Zodra u een zorgaanbieder heeft gevonden is het goed om met deze zorgaanbieder afspraken te maken over de behandeling: welke doelen worden nagestreefd? Hoe zullen deze doelen worden bereikt? Wat kunt u zelf doen tijdens en na afloop van de behandeling? Hoe kunnen klachten in de toekomst worden voorkomen?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Hoewel de logopedische discipline een vrij specifiek aandachtsgebied betreft, stimuleren wij zorgaanbieders meer en beter samen te werken met andere disciplines binnen de zorg. Onder meer op deze wijze proberen wij de zorgverlening aan onze verzekerden verder te verbeteren.

4. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgaanbieders. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen HollandZorg via (0570) 687 123 of stuur ons een e-mail.