Medisch specialistische zorg zorginkoop

Medisch specialistische zorg omvat zorg die medisch specialisten plegen te bieden. Ziekenhuiszorg is een breed begrip. Hieronder vallen alle instellingen die hiervoor zijn toegelaten door het ministerie van VWS. Denk hierbij aan algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), revalidatiecentra en radiotherapeutische centra (bestraling).

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

HollandZorg wil medisch specialistische zorg inkopen die kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk is. Met toegankelijkheid bedoelen we zaken als wachttijden voor behandeling of bijvoorbeeld reisafstand. Tot nu toe sluiten wij overeenkomsten met alle Nederlandse ziekenhuizen, een aantal zelfstandige behandelcentra en een aantal ziekenhuizen in Duitsland en België voor medisch specialistische zorg die wordt vergoed uit de Basisverzekering (Let op: niet Aanvullende verzekering).

1.2 Aandachtspunten bij inkoop

Bij de inkoop van medisch specialistische zorg letten wij op een aantal punten:

 

Kwaliteit

Zorgaanbieders die medisch specialistische zorg bieden moeten bevoegd en bekwaam zijn om de betreffende zorg te leveren, ongeacht of wij een overeenkomst met hen sluiten. Er moet tenminste sprake zijn van een passende toelating/vergunning en van medisch specialisten met een geldige BIG-registratie. De zorgaanbieders die medisch specialistische zorg leveren, moeten zich houden aan landelijk erkende behandelstandaarden.

 

Landelijk zijn door zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en Inspectie voor de Gezondheidszorg kwaliteitsindicatoren  geformuleerd waarover ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra jaarlijks verplicht uitkomsten moeten rapporteren. U kun via www.kiesbeter.nl aan de hand van deze kwaliteitsindicatoren zien hoe goed ziekenhuizen/afdelingen zorginhoudelijk en qua patiëntvoorkeuren scoren op tal van aandoeningen. Ook onze online Zorgvergelijker biedt betrouwbare informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen. Vanaf 2014 zal het Kwaliteitsinstituut de keuze-informatie over kwaliteit van zorg zichtbaar maken op hun website.

 

HollandZorg heeft op basis van deze kwaliteitsindicatoren ruim veertig ziekenhuizen met elkaar vergeleken en op basis hiervan een ‘ranking’ gemaakt voor tien vaak voorkomende aandoeningen/ingrepen. Deze informatie gebruiken wij in onze gesprekken met de ziekenhuizen, net als andere informatie over hoe zorg voor bepaalde aandoeningen is georganiseerd. Momenteel contracteren wij alle Nederlandse ziekenhuizen en sommige zelfstandige behandelcentra. Presteren ziekenhuizen op onderdelen onder de maat, dan worden hierover verbeterafspraken gemaakt.

 

HollandZorg hanteert de landelijke minimale kwaliteitsnormen die een aantal beroepsverenigingen van medisch specialisten  (chirurgen, urologen, etc.) heeft vastgesteld voor hoogcomplexe ingrepen. Onder andere geldt er een minimumnorm voor het aantal operaties per jaar  voor bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld borstkanker, darmkanker, leverchirurgie, longchirurgie). Ziekenhuizen die daaraan niet kunnen voldoen, mogen deze zorg niet meer aanbieden en moeten patiënten hiervoor verwijzen naar elders. Zie www.minimumkwaliteitsnormen.nl of een ziekenhuis wel of niet voldoet aan deze minimumnormen.

 

Naast de zorginhoudelijke prestatie-indicatoren is het ook belangrijk hoe de patiënt de ziekenhuiszorg ervaart. Hiernaar wordt onderzoek gedaan met de zogenaamde CQ-index ziekenhuiszorg. Ook de uitkomsten van deze onderzoeken zijn van belang bij de afspraken die wij maken.

 

Toegankelijkheid

Wij vinden toegankelijke zorg erg belangrijk. Dit houdt in dat we voldoende zorgaanbieders contracteren bij u in de buurt om u daarmee keuzevrijheid te bieden. Ook kunt u bij een gecontracteerde zorgaanbieder ervan uitgaan dat de nota rechtstreeks door de zorgaanbieder met HollandZorg wordt afgewikkeld. Kiest u voor een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is, houd er dan rekening mee dat er restitutietarieven gelden waarbij bijbetaling door u noodzakelijk kan zijn.

 

Toegankelijkheid houdt ook in dat u binnen een aanvaarbare termijn terecht kunt. Er zijn landelijk aanvaardbare wachttijden afgesproken. Als een ziekenhuis niet binnen deze termijn zorg kan leveren, dan kunt u altijd vragen of u elders eerder aan de beurt kunt zijn. Hierbij helpen wij u graag. Neem hiervoor contact met ons via telefoonnummer (0570) 687 123.

 

Betaalbare zorg in de regio

Om de zorg (en daarmee uw premie) betaalbaar te houden, is ons doel dat de zorgkosten in de regio HollandZorg in de pas lopen met het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat ook de inkoopafspraken die met ziekenhuizen worden gemaakt binnen een bepaalde bandbreedte blijven qua kostenontwikkeling. Verder bekijken we met ziekenhuizen waar in de zorg efficiënter gewerkt kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Het bevorderen van ‘Gepast gebruik’ door zorgaanbieders is in dit kader ook een belangrijk thema: vindt er geen over- of onderbehandeling plaats? Tevens worden er door ons controles uitgevoerd op de juistheid van ingediende rekeningen.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde?

Bij HollandZorg kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. Tot nu toe sluiten wij overeenkomsten met alle Nederlandse ziekenhuizen en een aantal zelfstandige behandelcentra voor medisch specialistische zorg in de basisverzekering. Via onze zorgzoeker kunt u gecontracteerde ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC) en zelfstandig gevestigde medisch specialisten vinden voor medisch specialistische zorg in de basisverzekering.

Staat de door u gewenste zorgaanbieder er niet bij? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0570) 687 123.

2.1 Niet-gecontracteerde zorg

In tegenstelling tot de ziekenhuizen sluiten wij niet met elk zelfstandig behandelcentrum of vrijgevestigd medisch specialist een (volledige) overeenkomst. Er vindt een toets plaats op meerwaarde en toegankelijkheid, kwaliteit en prijs van deze zorgaanbieders en de mate waarin onze verzekerden er gebruik van maken. Kiest u voor een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is, houd er dan rekening mee dat er restitutietarieven gelden waarbij bijbetaling door u noodzakelijk kan zijn.

 

U leest hierover meer op de pagina vergoeding medisch specialistische zorg.

2.2 Medisch specialistische zorg in het buitenland

Wilt u naar een ziekenhuis in het buitenland gaan voor een niet-spoedeisende behandeling? Dat is vaak mogelijk. Uitgangspunt is dat het moet gaan om een behandeling die valt onder dekking van de basisverzekering in Nederland. Er zijn veel zaken waarmee u dan rekening moet houden. Daarom raden wij u aan om vooraf contact op te nemen met de Zorgadvieslijn, zodat u precies weet waar u aan toe bent. De kosten van het buitenlandse ziekenhuis worden vergoed tot maximaal het marktconforme tarief dat in Nederland voor die zorg geldt.

3. Zorgverbetering

HollandZorg is continu bezig om met de zorgaanbieders de zorg voor haar verzekerden verder te verbeteren. Hieronder vindt u hiervan een paar voorbeelden die gerelateerd zijn aan ziekenhuiszorg.

3.1 Ketenzorg

Zorg die zowel binnen als buiten de ziekenhuismuren plaatsvindt of waarbij sowieso meerdere zorgaanbieders betrokken zijn, moet zo goed mogelijk op elkaar zijn aangesloten. In de regio Deventer doen we samen met zorgaanbieders momenteel ervaring op met ketenzorg voor Diabetes, Herseninfarcten (CVA), Dementie en COPD. Mogelijk volgt binnenkort een ketenprogramma voor het voorkomen van hart- en vaatziekten.

 

Wij sluiten daarnaast aan bij ketenprogramma’s zoals die elders in het land door de betrokken zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn geregeld, zodat u, waar u ook woont, hiervan gebruik kunt maken.

3.2 (Poly)farmacie

In 2009 zijn wij begonnen om samen met ziekenhuizen afspraken te maken over medicatie in het ziekenhuis en de aansluiting op de situatie thuis. Het apotheekservicepunt (ASP) brengt in beeld welke medicatie in de thuissituatie wordt gebruikt voordat een patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen. Tijdens het ziekenhuisverblijf wordt de medicatie actueel bijgehouden in het systeem en wordt toegezien op het voorkomen van medicatiefouten. Als de patiënt naar huis mag, wordt gecontroleerd of en welke medicatie ook nog thuis dient te worden voortgezet. Dit zogenaamde ‘ontslagrecept’ wordt aan de patiënt zelf meegegeven en schriftelijk doorgegeven aan de eigen huisarts en apotheek. Door meer duidelijkheid te krijgen over welke medicatie in welke situatie wordt gebruikt, moet medicatieveiligheid bevorderd worden. Vooral oudere mensen met veel medicatie (polyfarmacie) zijn een risicogroep.

3.3 Kenniscentrum Oncologie

Nadat de diagnose kanker wordt gesteld, staat de wereld op zijn kop en komt er veel op de patiënt af. In steeds meer regio’s zijn oncologische centra of inloophuizen ontstaan om mensen die hiermee te maken krijgen te ondersteunen. Deze ondersteuning kan van alles zijn: informatie, advies, mentale ondersteuning, lotgenotencontact of gewoon een kopje koffie of thee. Ook praktische ondersteuning wordt geboden, bijvoorbeeld bij het vinden van een pruik. Vaak wordt ook hulp geboden bij het weer opbouwen van de mentale en lichamelijke conditie na kanker of het verwerken van alles wat er gebeurd is. Voor de regio Stedendriehoek is het Kenniscentrum Oncologie in Schalkhaar erop gericht om mensen en hun naasten hiermee te helpen. HollandZorg is vanaf het begin bij de oprichting hiervan betrokken geweest en draagt het werk van het Kenniscentrum Oncologie een warm hart toe.

4. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgaanbieders. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen HollandZorg via (0570) 687 123 of stuur ons een e-mail.