Medisch specialistische zorg zorginkoop

Medisch specialistische zorg omvat zorg die medisch specialisten plegen te bieden. Ziekenhuiszorg is een breed begrip: alle instellingen die hiervoor zijn toegelaten door het ministerie van VWS vallen onder dit begrip. Denk hierbij aan: algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), revalidatiecentra en radiotherapeutische centra (bestraling).

Bent u zorgverlener?

HollandZorg is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. U vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorginkoop

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

Wij sluiten overeenkomsten met zorgaanbieders om te waarborgen dat zij klantgerichte, kwalitatief goede en doelmatige zorg leveren. Daarnaast gaan we met zorgaanbieders in gesprek over de prijs van de zorg. Wij vinden het belangrijk dat kwaliteit en doelmatigheid voorop staan en dat de zorg betaalbaar blijft. Dit leggen we vast in de overeenkomst.

 

Wij sluiten contracten met alle Nederlandse ziekenhuizen en een aantal zelfstandige behandelcentra voor medisch specialistische zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Vanaf 2018 sluiten wij geen contracten meer met buitenlandse ziekenhuizen. U kunt nog steeds naar het buitenland voor een behandeling. Meer informatie over vergoeding van zorg in het buitenland, vindt u op de pagina over zorg in het buitenland.

1.2 Aandachtspunten bij de inkoop

In ons inkoopbeleid hebben wij speciale aandacht voor dure geneesmiddelen. De uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen jaarlijks. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, verwachten wij van zorgaanbieders dat zij een marktconforme prijs hanteren en de geneesmiddelen doelmatig inzetten.

1.3 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening

Zorgverleners die medisch specialistische zorg bieden moeten bevoegd en bekwaam zijn om de betreffende zorg te leveren, ongeacht of wij een overeenkomst met hen sluiten. Er moet tenminste sprake zijn van een passende toelating/vergunning en van medisch specialisten met een geldige BIG-registratie. De zorgverleners die medisch specialistische zorg leveren, moeten zich houden aan landelijk erkende behandelstandaarden.

 

Kwaliteit van zorg

Voor hoogcomplexe ingrepen zijn landelijk minimale kwaliteitsnormen opgesteld (bijvoorbeeld voor borstkanker, darmkanker en leverchirurgie). Zorgaanbieders die hier niet aan voldoen, mogen deze zorg niet meer aanbieden en verwijzen patiënten door naar een zorgaanbieder die wel aan de normen voldoet. Wij sluiten ons hierbij aan en contracteren deze ingrepen alleen bij zorgaanbieders die aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen.
 

Naast het voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen vinden wij het belangrijk dat zorgaanbieders transparant zijn over de kwaliteit die zij leveren. Voor ons is het een voorwaarde dat een zorgaanbieder deelneemt aan alle relevante landelijke kwaliteitsregistraties (bijvoorbeeld DICA). Ook stimuleren wij deelname aan patiënttevredenheidsmetingen (bijvoorbeeld CQI’s, PREMS, PROMS).

 

Toegankelijkheid

Wij vinden toegankelijke zorg erg belangrijk. Dit houdt in dat we voldoende zorgverleners contracteren bij u in de buurt om u daarmee keuzevrijheid te bieden.


Toegankelijkheid houdt ook in dat u binnen een aanvaardbare termijn terecht kunt. Er zijn landelijk aanvaardbare wachttijden afgesproken. Als een ziekenhuis niet binnen deze termijn zorg kan leveren, kunt u mogelijk eerder bij een andere zorgaanbieder terecht. Hierbij helpen wij u graag. 

 

Betaalbare zorg

Om de zorg (en daarmee uw premie) betaalbaar te houden, is ons doel dat de zorgkosten in de pas lopen met het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat ook de inkoopafspraken die met ziekenhuizen worden gemaakt binnen een bepaalde bandbreedte blijven qua kostenontwikkeling. Verder bekijken we met ziekenhuizen waar in de zorg efficiënter gewerkt kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Het bevorderen van ‘Gepast gebruik’ door zorgaanbieders is in dit kader ook een belangrijk thema: vindt er geen over- of onderbehandeling plaats? Ook voeren wij controles uit op de juistheid van ingediende facturen.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde?

Wij sluiten overeenkomsten met alle Nederlandse ziekenhuizen en een aantal zelfstandige behandelcentra voor medisch specialistische zorg in de basisverzekering. Als u naar een door ons gecontracteerde aanbieder gaat, krijgt u de behandeling volledig vergoed (mits deze onder de dekking van de basisverzekering valt).

 

In tegenstelling tot de ziekenhuizen sluiten wij niet met elk zelfstandig behandelcentrum of vrijgevestigd medisch specialist een (volledige) overeenkomst. Als u kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder krijgt u maximaal 75% van ons gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. In de meeste gevallen zult u een deel van de behandeling zelf moeten betalen.

 

U kunt via onze zorgzoeker ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en zelfstandig gevestigde medisch specialisten vinden. Daarin ziet u ook of wij met de betreffende zorgaanbieder een overeenkomst hebben afgesloten. Als de door u gewenste zorgaanbieder er niet bij staat, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer (0570) 687 123 om te informeren naar alternatieven.

3. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen met onze afdeling Zorgservice via +31 (0)570 687 470. Wij kunnen dan samen met u uw situatie bespreken en u het beste advies geven.