Zorginkoop paramedische zorg


Paramedische zorg is de verzamelnaam van verschillende zorgvormen met ieder hun eigen vergoedingsregelingen. Paramedische zorg omvat de zorgsoorten diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, oefentherapie en podotherapie (preventieve voetzorg bij mensen met diabetes). Paramedische zorg maakt deel uit van de zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet). 

 

De zorg die wij vergoeden, wordt geboden door zorgverleners met een eigen praktijk en zorgverleners die eerstelijns paramedische zorg verlenen en zijn verbonden aan een thuiszorginstelling, verpleeghuis, instelling voor gehandicaptenzorg of een ziekenhuis. Een behandeling kan plaatsvinden in de praktijk van de zorgverlener, maar in sommige gevallen ook bij u thuis gegeven als dat medisch noodzakelijk is.

Bent u zorgverlener?

HollandZorg is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. U vindt ons zorginkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

Een sterke eerstelijn is van groot belang. Binnen de eerstelijn zijn de paramedische disciplines, ieder vanuit hun eigen professionele taakgebied, direct betrokken bij zorgverlening aan onze verzekerden. De toegevoegde waarde van paramedische zorg in de eerste lijn zien we onder andere terug in de goede toegankelijkheid van zorg in de buurt, zelfzorgondersteuning en het, waar mogelijk, voorkomen van duurdere tweedelijnszorg. Daarnaast draagt het paramedisch vakgebied in de eerste lijn bij aan het beantwoorden van multidisciplinaire zorgvragen en de beïnvloeding van ‘contextfactoren’, zoals de leefstijl en de sociaal-maatschappelijke situatie van een patiënt.

 

Hierbij is het uitgangspunt dat onze verzekerden de regie voeren over hun eigen leven, gezondheid en zorg. Niet de ziekte of aandoening van onze verzekerde staat centraal, maar iemands mogelijkheden, ervaren gezondheid en eigen wensen voor de te behalen kwaliteit van leven. Zelfmanagement neemt daarbij een belangrijke plaats in en wij zien voor paramedische zorgverleners een belangrijke rol weggelegd om onze verzekerden hierbij te helpen en te faciliteren. Niet op elke behoefte van mensen past een medisch antwoord. De dialoog tussen u en onze verzekerden is hierbij cruciaal. Samen met onze verzekerden bepaalt u wat in het individuele geval het meest passende antwoord op een hulpvraag is.

 

Het zorgbeleid is er de afgelopen jaren steeds meer op gericht om de zorg zo dicht mogelijk in de buurt van mensen te organiseren, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen functioneren. Hierdoor wonen meer kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag thuis. De zorgvraag die door deze ontwikkeling op de eerstelijn afkomt, neemt toe. Ook zal de zorgvraag de komende jaren flink blijven groeien door toenemende vergrijzing en toename van het aantal mensen met een chronische aandoening. Om deze mensen optimaal te bedienen, zijn meer disciplines nodig. Multidisciplinair samenwerken wordt daarom steeds noodzakelijker. 

 

Paramedische zorg moet zorg van hoge kwaliteit zijn, die dicht bij onze verzekerden wordt georganiseerd en laagdrempelig en breed toegankelijk is. Goed ingerichte eerstelijns paramedische zorg kan in een groot deel van de zorgbehoefte van onze verzekerden voorzien en daarmee de aanspraak op duurdere tweedelijnszorg beperken. Daarom vinden wij het van belang dat de eerstelijn zich samen met ons verder ontwikkelt en versterkt om meer van de toenemende zorgvraag op te vangen, een effectievere rol te spelen bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg, onze verzekerden thuis of in de wijk te bedienen van de meest passende zorg en de zorgkosten te beheersen. Een brede, goed functionerende samenwerking in de wijk, dicht bij onze verzekerden, is hierbij essentieel. Deze samenwerking strekt zich niet enkel uit binnen het medische domein, maar ook voor een belangrijk deel tussen zorg- en welzijnsdomein.

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

Binnen paramedische zorg onderscheiden wij contracten voor eerstelijns diëtetiek, -ergotherapie, -fysiotherapie, -huidtherapie, -logopedie, -oefentherapie en podotherapie (preventieve voetzorg voor mensen met diabetes mellitus) bij vrijgevestigde zorgaanbieders en contracten voor eerstelijns paramedische zorg in instellingen en ziekenhuizen. Deze contracten sluiten wij af met vrijgevestigde praktijken, respectievelijk instellingen en ziekenhuizen.

 

Wij streven in de basis een brede contractering na, waarbij er voldoende zorg van goede kwaliteit dichtbij onze verzekerden beschikbaar moet zijn.

 

We bieden bij de contractering voor fysiotherapie en logopedie een hogere beloning aan praktijken die aantoonbaar meer en/of betere kwaliteit en diensten en services bieden voor onze verzekerden. Op deze manier stimuleren wij zorgverleners om te investeren in een continue verbetering van service en kwaliteit van paramedische zorg.

 

We kopen paramedische zorg bij de ziekte van Parkinson en fysio- en oefentherapie bij etalagebenen (claudicatio intermittens) in bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet respectievelijk ClaudicatioNet. Wij geloven dat het inkopen van zorg bij gespecialiseerde zorgaanbieders, die specifiek zijn opgeleid om bij genoemde aandoeningen deskundige begeleiding en zorg te leveren en in netwerken multidisciplinair samen te werken, ons helpt bij ons streven om zo veel als mogelijk kwalitatief verantwoorde, effectieve en passende paramedische zorg voor onze verzekerden aan te bieden.

1.2 Aandachtspunten bij zorginkoop

Bij de inkoop van paramedische zorg moeten zorgverleners aan verschillende eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. In onderstaande tabel zijn de algemene minimale eisen en de aanvullende minimale eisen per paramedische discipline, waar een zorgverlener aan moet voldoen, samengevat.

 

Algemene minimale eisen voor alle paramedische zorgverleners

De zorgverlener moet een praktijk(ruimte) hebben die voldoet aan de door de beroepsvereniging gestelde inrichtingseisen.

De zorgverlener moet handelen conform de richtlijnen en protocollen van de beroepsvereniging.

Onze verzekerden kunnen binnen 5  werkdagen terecht voor een eerste behandeling.

De praktijk van de zorgverlener heeft een eigen website met daarop ten minste de namen van de zorgverleners die bij de praktijk werken, het praktijkadres, het telefoonnummer met tijden waarop de praktijk bereikbaar is (alle werkdagen), de openingstijden van de praktijk, de geboden verbijzonderingen (indien van toepassing) en de klachtenregeling.

De praktijk van de zorgverlener werkt met een elektronisch patiëntendossier, waarmee voldaan kan worden aan de richtlijn dossiervorming van de beroepsvereniging.

 

Aanvullende minimale eisen per paramedische beroepsgroep

Diëtetiek De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Ergotherapie
 • De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Specialistische ergotherapie wordt verleend door een ergotherapeut die voor de desbetreffende specialisatie is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (kwaliteitsgeregistreerd).
Fysiotherapie
 • De zorgverlener is BIG-geregistreerd.
 • De zorgverlener is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en/of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.
 • Verbijzonderde fysiotherapie wordt verleend door een fysiotherapeut die voor de desbetreffende verbijzondering is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en/of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie
Huidtherapie De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Logopedie
 • De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Verbijzonderde logopedie wordt verleend door een logopedist die voor de desbetreffende verbijzondering is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (kwaliteitsgeregistreerd).

Oefentherapie
 • De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Verbijzonderde oefentherapie wordt verleend door een oefentherapeut die voor de desbetreffende verbijzondering is geregistreerd het Kwaliteitsregister Paramedici (kwaliteitsgeregistreerd).

Podotherapie/voetzorg voor diabetici
 • De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Als de podotherapeut (een deel van) de zorg uitbesteed aan (medisch) pedicures, moet de podotherapeut een samenwerkingsovereenkomst hebben met de desbetreffende (medisch) pedicure.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld?

U kunt zelf uw zorgverlener kiezen. We sluiten voldoende overeenkomsten met paramedische zorgverleners die aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent dat er altijd een paramedische zorgverlener bij u in de buurt beschikbaar is. Vind een paramedische zorgverlener via onze Zorgzoeker.

Naast de door ons gecontracteerde paramedische zorgverleners kunt u ook naar een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dit is zorg bij zorgverleners die geen overeenkomst met ons hebben. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de zorgverlener niet aan onze basis kwaliteitseisen kan voldoen of als de zorgverlener er zelf voor gekozen heeft om geen overeenkomst met ons aan te gaan.

Voor paramedische zorg door niet-gecontracteerde praktijken hanteren we maximale vergoedingen. Wij adviseren u daarom altijd om vooraf bij uw zorgverlener te informeren of deze een overeenkomst heeft met ons. U kunt dit ook bekijken via onze Zorgzoeker.

Zodra u een zorgverlener heeft gevonden is het goed om met deze zorgverlener afspraken te maken over uw behandeling.  Welke doelen worden nagestreefd? Hoe worden deze doelen bereikt? Wat kunt u zelf doen tijdens en na afloop van de behandeling? Hoe kunnen klachten in de toekomst worden voorkomen?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

We stimuleren zorgverleners om meer en beter samen te werken met andere disciplines binnen de zorg. Onder meer op deze manier proberen wij de zorgverlening aan onze verzekerden verder te verbeteren.

4. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen met de afdeling Zorgservice via +31 (0)570 687 470. Wij kunnen dan samen met u uw situatie bespreken en u het beste advies geven.