Man met herkwerk

Basis GGZ

Basis geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (basis ggz) omvat generalistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zoals psychiaters en psychologen die plegen te bieden.
Man met hekwerk

De basis ggz is verdeeld in de volgende behandeltrajecten:

 • Generalistische basis ggz - kort
 • Generalistische basis ggz - middel
 • Generalistische basis ggz - intensief
 • Generalistische basis ggz - chronisch
 • Onvolledig behandeltraject

De behandeltrajecten kunnen bestaan uit verschillende onderdelen, zoals: intake, diagnostiek, behandeling door individuele gesprekken, groepssessies of internetbehandeling, effectmetingen, verslaglegging en consultatie.

Onder de basis ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik;
 • zorg in verband met een psychiatrische stoornis of beperking wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar.

Bekijk welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Behandeltraject
U heeft in beginsel recht op één behandeltraject per jaar (365 dagen). Als u verschillende zorgvragen heeft, behandelt uw zorgaanbieder deze in één en hetzelfde traject. U heeft geen recht op twee (of meer) behandeltrajecten tegelijkertijd of na elkaar in hetzelfde jaar. Uw zorgaanbieder kan het behandeltraject tussentijds aanpassen aan de hand van de zwaarte van uw zorgvraag.

U heeft na het sluiten van een behandeltraject alleen recht op een nieuw behandeltraject in hetzelfde jaar (365 dagen) als uw behandeltraject is beëindigd en u onverwacht (voor zowel u als voor uw zorgaanbieder):

 • terugkomt met de al bekende problematiek (terugval); of
 • u last krijgt van andere problematiek.

Vergoedingen

Verwijzing nodig voor basis ggz

U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar (in geval van doorverwijzing), een bedrijfsarts of een straatdokter:

 • bij de start van de diagnostiek en de behandeling;
 • na het verstrijken van 365 dagen nadat de zorg is gestart, behalve in geval van het zorgproduct Generalistische Basis GGZ Chronisch;
 • als sprake is van een nieuwe zorgvraag. Uw verwijzer bepaalt dit.

De eis van een verwijzing geldt niet:

 • als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld;
 • als sprake is van verplichte behandeling op basis van de Wet Verplichte GGZ;
 • als de zorg een directe voortzetting is van;
  • zorg aan u vanuit een justitieel traject;
  • zorg aan u door dezelfde zorgaanbieder na het eindigen van de Wlz-indicatie;
  • zorg aan u vanuit de Jeugdwet;
 • gespecialiseerde ggz voor dezelfde zorgvraag;
 • in geval van doorverwijzing voor dezelfde zorgvraag tussen zorgaanbieders die op grond van deze verzekeringsvoorwaarden basis ggz of gespecialiseerde ggz mogen bieden.

De geldigheidsduur van de verwijzing is negen maanden (275 dagen) te rekenen vanaf de datum dat u zich heeft aangemeld bij een in deze verzekeringsvoorwaarden aangewezen zorgaanbieder voor het leveren van de zorg.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van basis ggz.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (PDF). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de basis ggz.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen als hoofdbehandelaar de basis ggz verlenen:

 • een gezondheidszorgpsycholoog;
 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz.

Daarbij geldt als voorwaarde dat de zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitsstatuut, dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland.

Overgangsregeling
Als u 18 wordt in 2021 en u ontvangt op dat moment zorg van een orthopedagoog of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP, dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor de duur van maximaal 365 dagen, vanaf de dag waarop u 18 bent geworden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.