Man met herkwerk

Gespecialiseerde GGZ

Gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (gespecialiseerde ggz) is diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen die psychiaters en klinisch psychologen plegen te bieden.
Man met hekwerk

Onder gespecialiseerde ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik.
 • zorg i.vm. een psychiatrische stoornis of beperking wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar.

Bekijk (PDF) welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Vergoedingen

Verwijzing nodig voor gespecialiseerde ggz

U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar (in geval van doorverwijzing), een bedrijfsarts of een straatdokter:

 • bij de start van de diagnostiek en de behandeling;
 • bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen nadat de zorg is gestart;
 • als sprake is van een nieuwe zorgvraag. Uw verwijzer bepaalt dit.

De eis van een verwijzing geldt niet:

 • als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld (acute ggz / crisis DBC / spoedzorg);
 • als sprake is van verplichte behandeling op basis van de Wet Verplichte GGZ;
 • als de zorg een directe voortzetting is van;
  • zorg aan u vanuit een justitieel traject;
  • zorg aan u door dezelfde zorgaanbieder na het eindigen van de Wlz-indicatie;
  • zorg aan u vanuit de Jeugdwet;
  • basis ggz voor dezelfde zorgvraag;
 • in geval van doorverwijzing voor dezelfde zorgvraag tussen zorgaanbieders die op grond van deze verzekeringsvoorwaarden basis ggz of gespecialiseerde ggz mogen bieden;
 • voor het openen van een of meerdere DBC´s als er al een eerste DBC is geopend (zogenaamde parallelle DBC´s).

De geldigheidsduur van de verwijzing is negen maanden (275 dagen) te rekenen vanaf de datum dat u zich heeft aangemeld bij een in deze verzekeringsvoorwaarden aangewezen zorgaanbieder voor het leveren van de zorg.

Voor gespecialiseerde ggz door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in combinatie met verblijf moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandeld arts meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen.

Voor gespecialiseerde ggz in combinatie met verblijf moet u voor het tweede aaneengesloten jaar en het derde aaneengesloten jaar verblijf telkens schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) de landelijke checklist LGGZ meesturen.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op gespecialiseerde ggz.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (PDF). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor gespecialiseerde ggz.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen als hoofdbehandelaar de gespecialiseerde ggz verlenen:

 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychiater;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;
 • een gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz.

Daarbij geldt als voorwaarde dat de zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitsstatuut, dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland.

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt.

Overgangsregeling
Wordt u 18 in 2021 en ontvangt u op dat moment zorg van een orthopedagoog of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP? Dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor van maximaal 365 dagen vanaf de dag waarop u 18 bent geworden.

Toestemming aanvragen

Voor gespecialiseerde GGZ door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in combinatie met verblijf moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch Adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Stuurt uw zorgaanbieder de aanvraag namens u, dan willen wij graag weten dat u daarmee akkoord bent. Dat kan door uw handtekening op de aanvraag te zetten.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.