Man met herkwerk

Tandheelkundige zorg vanaf 18

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist of tandprotheticus kan tandheelkundige zorg verlenen. In bepaalde situaties komt u in aanmerking voor vergoeding van bijzondere tandheelkunde.
Man met hekwerk

Vergoedingen

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Welke vergoeding u krijgt hangt voor een groot deel af van uw leeftijd. De basisverzekering maakt verschil tussen verzekerden tot 23 jaar en verzekerden van 23 jaar en ouder. Op deze pagina informeren wij u over de vergoeding van tandheelkundige zorg aan verzekerden van 23 jaar en ouder. Bekijk ook de vergoeding van tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 23 jaar.
Met een tandartsverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren voor tandartskosten.

Soms verwijzing nodig voor tandheelkundige zorg

 • Voor tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering, uitgevoerd door een kaakchirurg, heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts of orthodontist.
 • Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten door een tandprotheticus heeft u een verwijzing nodig van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.
 • Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts, kaakchirurg of orthodontist. De tandarts, kaakchirurg of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.
 • Voor zorg door een kaakchirurg moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts of orthodontist of een andere kaakchirurg.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Bent u 23 jaar of ouder? De basisverzekering vergoedt de kosten van:

 • chirurgische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, met uitzondering van parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties;
 • een uitneembare volledige prothese voor de boven- of onderkaak (kunstgebit), al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten. Tot een uitneembare volledige prothetische voorziening te plaatsen op tandheelkundige implantaten, behoort ook het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur (het klik-systeem);
 • bijzondere tandheelkundige zorg.

Vergoeding tandartsverzekering

Met een tandartsverzekering heeft u recht op een vergoeding van tandheelkundige zorg tot het verzekerde bedrag voor verschillende onderdelen samen.

Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra
75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
TandPlus 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar

De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

 • algemene tandheelkundige zorg;
 • techniekkosten;
 • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit;
 • spoedeisende mondzorg in het buitenland;
 • orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

Vergoeding algemene tandheelkundige zorg

U krijgt een vergoeding van alle hieronder genoemde behandelingen. Achter iedere behandeling staat een code, de zogenoemde prestatiecode. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze prestatiecodes opgesteld. De codes horen bij de behandelingen die zijn opgenomen in de prestatielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverleners mogen deze behandelingen in rekening brengen als ze voldoen aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden. U heeft alleen recht op een vergoeding van de zorg met die prestatiecodes. U heeft geen recht op vergoeding vanuit uw tandartsverzekering als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Dan worden de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed.

Type behandeling Prestatiecode
Consultatie en diagnostiek alle C-codes
Maken en beoordelen foto’s
alle X-codes
Preventieve mondzorg
alle M-codes
Verdoving alle A-codes
Verdoving door middel van roesje alle B-codes
Vullingen
alle V-codes
Wortelkanaalbehandelingen
alle E-codes
Kronen en bruggen
alle R-codes
Kaakgewrichtsbehandelingen
alle G-codes
Chirurgie
alle H-codes
Kunstgebitten alle P-codes
Tandvleesbehandelingen
alle T-codes
Implantaten alle J-codes en, voor zorg door kaakchirurgen, de relevante medisch specialistische
prestaties (overige zorgproducten')

Vergoeding techniekkosten

Techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel. U heeft recht op vergoeding van (een deel van) de techniekkosten bij de hiervoor genoemde behandelingen. De maximale vergoeding van de techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie kunt u bekijken op de Lijst maximale vergoeding techniekkosten (PDF).

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage kunstgebit

Met de tandartsverzekering heeft u recht op de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor een volledig uitneembaar kunstgebit. Wordt deze prothese geplaatst op tandheelkundige implantaten? Dan krijgt u tot maximaal € 275,- vergoed (voor de TandExtra maximaal € 250,-).

Vergoeding spoedeisende mondzorg in het buitenland

Met onze tandartsverzekering heeft u ook recht op vergoeding van mondzorg in het buitenland. De dekking is beperkt tot de behandelingen die staan op de lijst 'Spoedeisende mondzorg’ (PDF).

Wat wordt niet vergoed?

De kosten van het niet-nakomen van een afspraak vergoeden wij niet.

Wettelijke eigen bijdrage

 • Voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Er geldt een eigen bijdrage voor:
 • bijzondere tandheelkundige hulp. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval het bedrag dat de zorgaanbieder in rekening had gebracht als er geen sprake was van recht op vergoeding van de kosten onder het kopje ‘Alle leeftijden’. Dat betekent dat u feitelijk recht heeft op vergoeding van alleen de extra kosten die gemoeid zijn met die zorg;
 • een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak, als u 18 jaar of ouder bent en de zorg valt niet onder het kopje ‘Alle leeftijden’. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 25% van de kosten van die gebitsprothese. In afwijking hiervan geldt voor een uitneembare volledige gebitsprothese te plaatsen op tandheelkundige implantaten, een wettelijke eigen bijdrage van:
  • 10% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de onderkaak;
  • 8% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de bovenkaak;
 • reparaties of overzetting van een uitneembare volledige gebitsprothese, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 10% van de kosten van die reparatie of overzetting.

Heeft u een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak (al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten) nodig? Of moet uw kunstgebit gerepareerd worden of laat u de pasvorm verbeteren (rebasing)? En wilt u de exacte hoogte van de wettelijke eigen bijdrage weten? In dat geval willen wij u in eerste instantie verwijzen naar uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder kan u precies vertellen wat de behandeling inhoudt, welke verrichtingscodes er voor uw behandeling van toepassing zijn en welke kosten dit met zich meebrengt. U kunt in het vergoedingsoverzicht gebitsprothesen (PDF) per verrichtinscode nakijken op welke vergoeding u recht heeft en welke wettelijke eigen bijdrage van toepassing is.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van tandheelkundige zorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij een tandarts of een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Daarnaast kunt u voor bepaalde tandheelkundige zorg terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • een kaakchirurg voor chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard;
 • een tandprotheticus voor het maken en plaatsen van een uitneembaar (volledig) kunstgebit. Voor zorg door een tandprotheticus moet u een verwijzing hebben van een tandarts;
 • een kaakchirurg mag implantologie verlenen.

Een mondhygiënist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde mag de zorg verlenen voor zover het zorg betreft die mondhygiënisten plegen te bieden.

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Meer informatie over tandheelkundige zorg krijgt u met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Toestemming aanvragen

Voor de volgende behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig:

 • alle zorg die valt onder bijzondere tandheelkunde;
 • tandvervangende zorg met niet-plastische materialen als u jonger bent dan 23 jaar;
 • behandelingen onder narcose;
 • osteotomie en gecombineerde behandeling orthodontie en osteotomie;
 • het plaatsen van een tandheelkundig implantaat;
 • chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard als de behandeling voorkomt op de Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie (PDF);
 • het maken, plaatsen, repareren of rebasen van een volledige tandheelkundige prothese voor de boven- of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten;
 • zorg door een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Bij uw aanvraag moet u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgaanbieder meesturen. Hierin staan de medische diagnose(s) en de prestatiecodes aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.