Ambulancevervoer

Vergoeding ambulancevervoer in 2021

 1. Wat is ambulancevervoer?
 2. Vergoeding ambulancevervoer in 2021
 3. Geen wettelijke eigen bijdrage
 4. Eigen risico
 5. Bij wie kunt u terecht?
 6. Toestemming ambulancevervoer aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is ambulancevervoer?

Ambulancevervoer is ziekenvervoer per ambulance over een afstand van maximaal 200 kilometer:

 • naar een zorgaanbieder, die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.
 • naar een Wlz-instelling waarin u verblijft. Of vanuit deze instelling naar een persoon of Wlz-instelling waar u een onderzoek of behandeling krijgt of waar u een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
 • naar een persoon bij wie of een instelling waarin een verzekerde jonger dan 18 jaar geestelijke gezondheidszorg ontvangt op grond van de Jeugdwet.
 • naar uw woning of een andere woning (als u in uw woning redelijkerwijs niet de nodige verzorging kan krijgen), als u komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste drie punten.

 

Als vervoer per ambulance niet mogelijk is, dan kan het vervoer met een ander vervoermiddel ook onder het ambulancevervoer vallen. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Een afstand van meer dan 200 kilometer valt ook onder het ambulancevervoer als wij daarvoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven.

2. Vergoeding ambulancevervoer in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van ambulancevervoer. U moet een voorschrift hebben van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, physician assistent, verpleegkundig specialist of verloskundige. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld.
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%

3. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ambulancevervoer.

4. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

5. Bij wie kunt u terecht?

Een ambulancevervoerder met een erkende vergunning mag de zorg verlenen. Betreft het vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer of gaat u met een ander vervoermiddel dan een ambulance? Dan heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig.

Voor meer informatie kunt u bellen met onze klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

6. Toestemming ambulancevervoer aanvragen

In twee situaties heeft u voor vergoeding van ambulancevervoer vooraf schriftelijke toestemming nodig:

 • vervoer over een afstand van meer dan 200 km;
 • vervoer met een ander vervoermiddel dan een ambulance.

Toestemming is niet verplicht als er sprake is van spoedeisende zorg die niet kan worden uitgesteld.

Bij de aanvraag voor het vervoer stuurt u een rapportage van de behandelend arts mee waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de motivatie voor de aanvraag staan. Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering