Gespecialiseerde GGZ

Vergoeding specialistische ggz 2020

 1. Wat is specialistische ggz?
 2. Verwijzing nodig voor specialistische ggz
 3. Vergoeding vanuit de zorgverzekering in 2020
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 5. Geen wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kunt u terecht?
 8. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is gespecialiseerde ggz?

Gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (gespecialiseerde ggz) is diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen die psychiaters en klinisch psychologen plegen te bieden.

Onder gespecialiseerde ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik.

 • zorg i.vm. een psychiatrische stoornis of beperking wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar.

Bekijk welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.

2. Verwijzing nodig voor gespecialiseerde ggz

U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of jeugdarts. De voorwaarde geldt niet als er sprake is van:

 • onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld;
 • vervolgbehandeling die aansluit op onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kon worden uitgesteld;
 • behandeling die aansluit op zorg vanuit een justitieel traject;
 • doorverwijzing voor dezelfde problematiek vanuit de basis ggz naar de gespecialiseerde ggz;
 • vervolgbehandeling voor dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder;
 • behandeling na een diagnosewijziging bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als u 18 jaar bent geworden, doorbehandeling bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als u 18 jaar bent geworden, doorbehandeling door een regiebehandelaar voor volwassenen na overdracht door een orthopedadoog of kinder- en jeugdpsycholoog NIP;
 • behandeling langer dan een half jaar.

 

Voor gespecialiseerde ggz door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in combinatie met verblijf moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandeld arts meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen.

 

Voor gespecialiseerde ggz in combinatie met verblijf moet u voor het tweede aaneengesloten jaar en het derde aaneengesloten jaar verblijf telkens schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) de landelijke checklist LGGZ meesturen.

3. Vergoeding vanuit de zorgverzekering in 2020

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op gespecialiseerde ggz.

 

Zorgverzekering                                    Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieder

 

Aanvullende verzekering     Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor gespecialiseerde ggz.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen als hoofdbehandelaar de gespecialiseerde ggz verlenen:

 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychiater;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;

 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;

 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;

 • een verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;

 • een gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz.

Daarbij geldt als voorwaarde dat de zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitsstatuut, dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland.

 

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice: +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

 

Overgangsregeling

Wordt u 18 in 2020 en ontvangt u op dat moment zorg van een orthopedagoog of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP? Dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor van maximaal 365 dagen vanaf de dag waarop u 18 bent geworden.

8. Toestemming aanvragen

Voor gespecialiseerde GGZ door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in combinatie met verblijf moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen.

 

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

 

HollandZorg

Medisch Adviseur

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

 

Stuurt uw zorgaanbieder de aanvraag namens u, dan willen wij graag weten dat u daarmee akkoord bent. Dat kan door uw handtekening op de aanvraag te zetten.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering