Veranderingen in de basis-, aanvullende verzekeringen 2017

Algemene wijzigingen

Deze wijzigingen vallen niet direct onder de basis- of aanvullende verzekeringen.

Vrijwillig eigen risico

De volgende kosten in relatie tot verloskundige zorg vallen in 2017 onder het vrijwillig eigen risico:

 • Kosten van kansbepalende tests, zoals de combinatietest en de NIPT (behalve als u een medische indicatie heeft op basis van uw familiegeschiedenis);
 • Indirecte kosten, zoals geneesmiddelen, en kosten voor vervoer.

Wettelijke eigen bijdrage

 • Er is een aantal wijzigingen in de eigen bijdrage voor mondzorg:
  • De eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese voor de onderkaak wordt 10%. In 2016 betaalde u een bedrag van € 125,-.
  • De eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese voor de bovenkaak wordt 8%. In 2016 betaalde u een bedrag van € 125,-.
  • In 2017 geldt er ook een eigen bijdrage voor reparatie en rebasing van een volledige tandheelkundige prothese. Deze bedraagt 10%.
 • De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg is veranderd.
  • Voor kraamzorg bij u thuis betaalt u € 4,30 per uur. Dit was € 4,20.
  • Voor kraamzorg in een instelling betaalt u voor uzelf en voor uw kind € 17,- per dag en het bedrag dat het dagtarief van de instelling hoger is dan € 121,-. Deze bedragen waren eerst € 16,50 en € 119,-.
 • De wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is verhoogd naar € 100,-. Dit was € 98,-.

Veranderingen in de basisverzekering

De regering bepaalt elk jaar welke zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Hieronder leest u welke wijzigingen er in 2017 worden aangebracht aan het pakket.

Zorg

 • Bij basis/gespecialiseerde ggz mogen de volgende zorgaanbieders ook als regiebehandelaar de ggz verlenen:
  • Een klinisch neuropsycholoog.
  • Een specialist ouderengeneeskunde die werkt in een instelling voor het verlenen van basis/gespecialiseerde ggz.
  • Een verslavingsarts die werkt in een instelling voor het verlenen van basis/gespecialiseerde ggz.
  • Een klinisch geriater die werkt in een instelling voor het verlenen van basis/gespecialiseerde ggz.
  • Een verpleegkundig specialist ggz die werkt in een instelling voor het verlenen van basis/gespecialiseerde ggz.
  • Alleen voor gespecialiseerde ggz: een gezondheidszorgpsycholoog die werkt in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz.
 • U heeft, gedurende 12 maanden, recht op de vergoeding van 37 fysiotherapie behandelingen als u lijdt aan perifeer vaatlijden in fase 2 Fontaine (etalagebenen).
 • Het recht op plastische chirurgie is verruimd. U heeft nu ook recht op:
  • Een besnijdenis (circumcisie) als u hier een medische indicatie voor heeft.
  • Een bovenooglidcorrectie als er sprake is van een ernstige beperking van uw gezichtsveld.
  • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij man-vrouw transgenders.
 • U heeft tot uw 23e recht op een fronttandvervanging bij het ontbreken van een element dat niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval. In 2016 was dit tot uw 18e. Een voorwaarde is wel dat de noodzaak voor deze behandeling voor uw 18e is vastgesteld.
 • Voor de mondzorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt: ook het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur (het klik-systeem) behoort tot een uitneembare volledige prothetische voorziening te plaatsen op tandheelkundige implantaten.
 • De vergoeding voor zittend ziekenvervoer is verlaagd naar € 0,28 per kilometer. Dit was € 0,30.
 • U heeft recht op verblijf in een zogenaamde ‘eerstelijnszorginstelling’. Als u bijvoorbeeld ontslagen wordt uit het ziekenhuis na een operatie kunt u in sommige gevallen nog niet naar huis. Dan kunt u tijdelijk naar een instelling voor eerstelijnsverblijf.
 • In 2017 valt het volgende geneesmiddel niet meer onder ‘Medisch Specialistische Zorg’: Palbociclib, voor de behandeling van bepaalde vormen van borstkanker.
 • Als u bij de apotheek een nieuw soort geneesmiddel haalt, dan krijgt u deze mee voor 30 dagen in plaats van 15.
 • Het opmeten en plaatsen van een snurkbeugel (MRA-beugel) mag alleen gedaan worden door een tandarts of kaakchirurg met een registratie in het register van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).
 • U kunt voor begeleiding bij stoppen met roken terecht bij huisartsen.

 

Bekijk de voorwaarden op onze website om er zeker van te zijn dat u in 2017 vergoed krijgt wat u verwacht.

Veranderingen in de No Risk en Speciaal

Wij bekijken elk jaar ons aanvullende pakket en bepalen of wij hier wijzigingen in aanbrengen. Als gevolg van de Wet Aanpakschijnconstructie (WAS) hebben wij onze aanvullende verzekeringen aangepast. Hieronder leest u wat er verandert is in 2017.

No Risk

De aanvullende verzekering No Risk hebben we opgesplitst in de No Risk I en No Risk II.

In de No Risk I vergoeden we het verplicht eigen risico. Het vrijwillig eigen risico van € 500,- is per 1 januari niet meer herverzekerd. In de No Risk II vergoeden we spoedeisende tandhulp, repatriëring en vervoer stoffelijk overschot.

Speciaal

De aanvullende verzekering Speciaal is per 1 januari 2017 vervallen.