• Home
 • Privacybeleid HollandZorg

Privacy

Dit privacy statement is van toepassing op de wettelijke zorgverzekering (“basisverzekering”) en de aanvullende ziektekostenverzekering van Coöperatie Eno U.A (hierna te noemen Eno). HollandZorg is onderdeel van Eno.


Eno gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars.

 

> Download de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars

 

Eén van de regels in de wet is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van dit privacy statement.

 

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u hieronder.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Dit privacy statement is opnieuw opgesteld bij de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sindsdien is het statement aangevuld op het volgende punt:

 • Eno heeft werkzaamheden uitbesteed aan Vecozo en ondersteunt zorgverleners bij het correct verwerken van declaraties. Deze werkzaamheden zijn verder toegelicht in hoofdstuk 1.

 

Deventer, 11-06-2020

 

Om uitvoering te kunnen geven aan de Zorgverzekeringswet en de verzekeringsovereenkomst die Eno heeft gesloten met zijn/haar verzekerden zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Specifiek om u te kunnen identificeren neemt Eno het burgerservicenummer van zijn/haar verzekerden op in zijn/haar administratie (wettelijke verplichting).

 

Eno kan ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. Eno blijft altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Voorbeelden van uitbesteding in dit kader zijn de werkzaamheden die Vecozo en Vektis namens zorgverzekeraars verrichten.

 

(Vecozo stelt bijvoorbeeld zorgverleners in staat om declaraties bij de juiste zorgverzekeraar digitaal aan te leveren. Dit doet Vecozo met de COV (controle op verzekeringsgegevens) dienst. COV geeft informatie aan zorgverleners over bij wie een verzekerde verzekerd is en met welk zorgverzekeringspakket (basis en aanvullend). De informatie mag alleen worden opgevraagd voor het correct declareren van zorgkosten. Vektis voorziet de zorgverzekeringsbranche als geheel en individuele zorgverzekeraars van o.a. statistische - en actuariële informatie ter ondersteuning van beleidsprocessen.)

 

Eno gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen en alleen als en voor zover het gebruik voor dat doel nodig is.

 

De doelen betreffen:

I.   Beoordelen en accepteren
II.  Sluiten en uitvoeren van de verzekering
III. Commercie en Marketing

 

In het vervolg van deze paragraaf worden de onderdelen I t/m III nader uitgewerkt.

 

I. Beoordelen en accepteren

Eno gebruikt uw persoonsgegevens om te controleren of u verzekeringsplichtig bent voor de basisverzekering. Voor de basisverzekering is het uitgangspunt dat iedere verzekeringsplichtige geaccepteerd wordt, dat bepaalt de Zorgverzekeringswet.

 

Voor aanvullende ziektekostenverzekeringen worden in het kader acceptatiebeleid persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid gevraagd om te beoordelen of de verzekering die wordt aangevraagd, afgesloten kan worden. De gegevens worden beoordeeld onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de aanvrager een aanbod  ontvangt dat afwijkt van zijn aanvraag.

 

Geautomatiseerde verwerking aanvraag

Uw gegevens worden geautomatiseerd verwerkt als u een basis- of een aanvullende ziektekostenverzekering aanvraagt. Dit gebeurt aan de hand van de gegevens die u op het (elektronische) aanvraagformulier hebt ingevuld.

 

Bij uw aanvraag voor een aanvullende ziektekostenverzekering kan het ook gaan om gezondheidsgegevens. Dit leidt tot het afsluiten van de verzekering of afwijzing van uw aanvraag.

U kunt altijd contact opnemen met Eno en een vraag of klacht indien en naar aanleiding van de geautomatiseerde afhandeling van uw aanvraag.

 

II. Sluiten en uitvoeren van de verzekering

Eno heeft uw persoonsgegevens nodig voor het sluiten en uitvoeren van de basisverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering. Voor het uitvoeren van deze verzekeringen zijn ook gegevens over uw gezondheid nodig.

 

Onder het uitvoeren van de verzekering vallen: bepalen of u recht heeft op (vergoeding van) zorg, betalen aan de zorgaanbieder, betalen van vergoeding aan u, innen van premie, vaststellen van eigen bijdrages en verplicht en vrijwillig eigen risico, uitvoeren van controles , bestrijden van fraude (waaronder een intern registratiesysteem), verhalen van schade op derde partijen, onderzoek onder verzekerden naar de kwaliteit van zorg, verbeteren van dienstverlening, gericht informeren van groepen verzekerden met voor hen relevante informatie, beperken van betalingsachterstanden  van de verzekeringnemer bij de zorgverzekeraar, bewerkstelligen dat de verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is, behandelen van klachten en geschillen en analyseren van (persoons)gegevens voor risicobeheersing (waaronder de beheersing van zorguitgaven) en de inkoop van zorg.


Voorbeelden van uitwisseling van persoonsgegevens:

 • Als u een zorgaanbieder bezoekt met wie Eno een contract heeft gesloten zal deze zorgaanbieder de kosten van zorg direct bij Eno in rekening brengen.
 • Als u korting krijgt op uw premie omdat u onderdeel uitmaakt van een collectiviteit, gebruikt Eno uw persoonsgegevens om periodiek bij uw werkgever of belangenbehartiger te controleren of u nog recht heeft op deze korting.

Gegevens over uw gezondheid

Gegevens over uw gezondheid zijn gegevens waar Eno extra zorgvuldig mee omgaat. Eno gebruikt deze gegevens om te bepalen of u recht heeft op (de vergoeding van) zorg. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over gezondheid ook gebruikt voor controle, het doen van fraudeonderzoek, verhaal op een derde en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

 

De medisch adviseur van Eno is een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven: arts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker.

De medisch adviseur heeft  een wettelijke geheimhoudingsplicht.  Het gebruik van gezondheidsgegevens valt onder verantwoordelijkheid van de medisch  adviseur(s). Iedere medewerker die gezondheidsgegevens gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, behalve voor wat betreft handelingen met een puur administratief karakter zoals het verwerken van declaraties van zorgaanbieders en het doorzenden en digitaliseren van post. De groep van medewerkers onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, heet de ‘functionele eenheid’. De medewerkers in de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

 

Uw persoonsgegevens worden soms gedeeld met of verkregen van derde partijen. Ze worden nooit verkocht aan derde partijen. Voorbeelden van het delen met derde partijen zijn:

 • Eno verstrekt uw bsn en uw bankrekeningnummer aan het CAK als u in aanmerking komt voor compensatie van het (verplicht) eigen risico. Dit is een wettelijke verplichting.
 • Eno wisselt persoonsgegevens uit met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin u woont voor het voorkomen en verminderen van schulden. Dit is een wettelijke verplichting.
 • Eno wisselt persoonsgegevens uit met Zorgkantoren om te voorkomen dat zorg zowel op grond van de Wlz als de basisverzekering wordt betaald, en voor de onderlinge afstemming van de op grond van de zorgverzekering en de Wlz verzekerde zorg;
 • Eno wisselt persoonsgegevens uit met toezichthouders (bijvoorbeeld Nederlandse Zorgautoriteit of de Autoriteit Persoonsgegevens) indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak. Dit is een wettelijke verplichting.
 • Zorgverzekeraars krijgen regelmatig verzoeken van bijvoorbeeld universitaire ziekenhuizen of onderzoeksbureaus om persoonsgegevens (over gezondheid) te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Deze gegevens worden alleen verstrekt voor zover niet volstaan kan worden met anonieme gegevens, het onderzoek in het algemeen belang is, en toestemming vragen niet mogelijk was.
 • Eno heeft een Incidentenregister waarin persoonsgegevens worden opgenomen. In dit register worden gebeurtenissen opgenomen die als gevolg hebben of zouden kunnen hebben dat de belangen, integriteit of veiligheid van de verzekerden, of de (medewerkers van) Eno of de financiële sector als geheel in het geding zijn of kunnen zijn, zoals het vervalsen van nota’s, identiteitsfraude, skimming, verduistering in dienstbetrekking, phishing en opzettelijke misleiding.
 • In het Extern Verwijzingsregister worden de persoonsgegevens opgenomen van personen  waarvan in voldoende mate vaststaat dat zijn gedragingen een bedreiging (kunnen) vormen voor de financiële belangen van (medewerkers van) Eno of zijn verzekerden. Het Extern Verwijzingsregister kan worden ingezien door de deelnemers aan het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Eno deelt uw persoonsgegevens met IT leveranciers. Zij helpen ons onder andere met het verzenden van nieuwsbrieven, het verwerken van digitale contact- en klachtenformulieren. Met hen is contractueel afgesproken dat zij persoonsgegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken en dat zij uw gegevens goed beveiligen.
 • In het geval van een flexmigrant worden de persoonsgegevens uitgewisseld met zijn uitzendbureau (collectiviteit) in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Voorbeelden hiervan zijn loonstroken, arbeidsovereenkomsten, kopieën van ID-bewijzen. Eno heeft een wettelijke taak om het recht op een verzekering vast te stellen en verwerkt daarom voornoemde persoonsgegevens. 

  Daarnaast wisselt Eno persoonsgegevens uit met uw collectiviteit. Voorbeelden hiervan zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, polisnummer, Burgerservicenummer, telefoonnummer, IBAN en uw e-mail adres. Informatie over ingediende declaraties delen wij alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

  Voor het delen van persoonsgegevens tussen Eno en uw collectiviteit geldt een gerechtvaardigd belang. Eno heeft er belang bij dat collectiviteiten in staat worden gesteld om u als verzekerde tijdig aan –en af te kunnen melden voor de ziektekostenverzekering en de premies aan ons af te dragen. Daarnaast is het uitwisselen van persoonsgegevens tussen Eno en collectiviteiten noodzakelijk om de verzekerdenadministratie van Eno en de personeelsadministratie van collectiviteiten goed op elkaar aan te laten sluiten.

  Eno heeft haar belang grondig afgewogen tegen uw fundamentele rechten en vrijheden. Hierin speelt mee dat Eno van mening is dat u meer gemak zult ervaren; uw collectiviteit neemt veel administratieve taken op zich. Uiteraard heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Beargumenteer dan in uw bezwaar waarom er een groter belang gehecht moet worden aan uw privacy rechten. Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 6 van deze verklaring.

Voorbeeld van het verkrijgen van een derde partijen is:

 • Zorgverzekeraars verkrijgen persoonsgegevens vanuit de Basis Registratie Personen

 

Geautomatiseerde verwerking machtigingsaanvraag of declaratie

Machtigingsaanvraag:

Uw machtigingsaanvraag doorloopt een zorgvuldig proces, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de verzekeringsvoorwaarden worden toegepast op uw aanvraag. Het toepassen van deze criteria kan geautomatiseerd plaatsvinden. U krijgt altijd een bericht waarin de aanvraag wordt toe- of afgewezen. Daarin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen als u dat wilt.

 

Declaraties:

Declaraties worden meestal geautomatiseerd afgehandeld, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de verzekeringsvoorwaarden worden toegepast op uw declaratie. U hebt altijd het recht om een vraag of klacht in te dienen naar aanleiding van de geautomatiseerde afhandeling van uw declaratie.

 

III. Commercie en Marketing

Eno gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren en te interesseren voor zijn/haar andere producten en diensten. Gegevens over uw gezondheid (bijvoorbeeld declaratiegegevens) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Soms maakt Eno selecties van haar klantenbestand, bijvoorbeeld om een product voor een bepaalde doelgroep aan te prijzen. Bij het maken van selecties voor commerciële doeleinden, wordt geen gebruik gemaakt van gegevens over gezondheid of financiële gegevens.

 

Analyse

Eno gebruikt uw persoonsgegevens voor analyses ten behoeve van marketingactiviteiten. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van gegevens over uw gezondheid

 

Cookies

Als u de website van Eno bezoekt kan Eno informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Informatie over cookies op de Eno website kunt u lezen in de Cookiepolicy.

Eno bewaart uw persoonsgegevens zolang hij deze nodig heeft voor het doel waarvoor Eno uw gegevens in eerste instantie heeft gekregen. Dit betekent dat de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard (met ingang van het volgende jaar dan het jaar waarop de gegevens betrekking hebben), met een aantal uitzonderingen.


De uitzonderingen betreffen:

 • Niet gesloten verzekering
  Het kan voorkomen dat u bij Eno een verzekering heeft aangevraagd, maar deze niet heeft afgesloten. Omdat u zelf besloot de verzekering niet te willen sluiten, of omdat Eno deze geweigerd heeft. In dat geval bewaart Eno uw gegevens één jaar na de aanvraag. Op die manier kan Eno uw gegevens controleren als u het volgend jaar weer een aanvraag indient. Tevens biedt dit Eno de mogelijkheid om u te benaderen met andere mogelijk interessante producten, tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wenst.

   
 • Na beëindiging van uw verzekering
  Hebt u wel een verzekering gesloten, maar deze inmiddels beëindigd? Dan bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar nadat uw verzekering geëindigd is, dan wel maximaal 7 jaar nadat er nota’s van u zijn ontvangen. Dit doen wij o.a. vanwege de gestelde eis in de Zorgverzekeringswet. Deze gegevens mogen maximaal 2 jaar worden gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wenst.

   
 • Onderzoek medische gegevens
  Hebben wij een onderzoek uitgevoerd, waarbij uw medische gegevens zijn gebruikt? Dan bewaren wij deze zolang dat nodig is om het onderzoek uit te voeren en af te ronden, en daarna om onze rechten veilig te stellen. Bijvoorbeeld om declaraties terug te vorderen als zorg is gedeclareerd die niet verleend is.

   
 • Fraude
  Als wij uw gegevens hebben gebruikt in een fraudeonderzoek, bewaren wij deze gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten.

   
 • Opnemen telefoongesprekken voor trainingsdoelen
  Wij kunnen uw telefoongesprekken met ons opnemen. Dat doen wij om onze medewerkers te kunnen trainen en zo onze dienstverlening beter te maken. Deze gegevens bewaren wij 6 weken.

   
 • Betalingsgedrag
  Als uw verzekering is beëindigd omdat u niet of te laat betaalde, worden de gegevens hierover maximaal vijf jaar bewaard.

   
 • Klachten en geschillen
  Als wij uw gegevens hebben gebruikt in het kader van klachten en geschillen bewaren wij deze gegevens 2 jaar nadat de procedure is afgerond.

U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van uw toestemming. Hieronder kunt u lezen wat deze rechten inhouden.


Inzage

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Eno van u heeft en informatie waarvoor hij die persoonsgegevens gebruikt.


Het recht op inzage is in het algemeen op een veilige manier geregeld doordat u via Mijn HollandZorg zelf kunt zien welke persoonsgegevens over u worden verwerkt (NAW-gegevens, verzekeringsgegevens, informatie over het betaalde eigen risico en premiebetalingen en zorgkosten) .


Het kan zijn dat u daarnaast nog bepaalde specifieke informatie wilt hebben. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens te krijgen van Eno in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, als die persoonsgegevens door u of namens u aan Eno zijn verstrekt en door Eno via geautomatiseerde procedés zijn gebruikt.

 

Eno kan de persoonsgegevens ook direct aan een andere zorgverzekeraar sturen als het gaat om gegevens die nodig zijn om over te stappen naar die andere zorgverzekeraar of door Eno gegeven machtigingen voor het vergoeden van zorg.

 

Als u wilt dat Eno uw gegevens direct aan een andere zorgverzekeraar stuurt, vermeld dit dan in uw verzoek.

 

Rectificatie

U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring.  

Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

 

Gegevenswissing

U kunt Eno vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:
 

 • Eno heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig;
 • uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in;
 • u maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Eno mocht uw persoonsgegevens niet gebruiken;
 • Eno was op grond van de wet al verplicht uw gegevens te wissen;
 • Eno gebruikt uw gegevens voor social media.

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat Eno dit moet doen. Wanneer uw verzoek betrekking heeft op uw verzekering is het wissen van gegevens vaak niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat Eno deze gegevens nog wel nodig heeft, met inachtneming van de geldende bewaartermijnen (zie onderdeel 2).

 

Beperking

U heeft er recht op dat het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt:
 

 • in de periode die Eno nodig heeft om vast te stellen of uw gegevens inderdaad gecorrigeerd moeten worden;
 • als Eno uw persoonsgegevens niet had mogen gebruiken, maar u wilt niet dat die gegevens worden gewist;
 • in de periode dat u tegen het gebruik van uw persoonsgegevens bezwaar heeft gemaakt maar van Eno nog geen antwoord heeft gekregen.

Als het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt, heeft Eno uw toestemming nodig om toch nog gebruik van die gegevens te mogen maken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. U persoonsgegevens mogen toch worden gebruikt:
 

 • voor de uitvoering van uw zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, zodat u verzekerd kunt blijven en uw nota’s kunnen worden betaald door uw zorgverzekeraar;
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • ter bescherming van de rechten van een ander persoon of een rechtspersoon; of
 • om redenen van groot algemeen belang  voor de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, zoals volksgezondheid .

Vermeld in uw verzoek waarom Eno uw persoonsgegevens niet mocht gebruiken. Of voeg het verzoek tot beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens toe aan een verzoek tot rectificatie of een bezwaar.

 

Als u samen met het beroep op rectificatie of uw bezwaar ook een beroep op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens heeft gedaan, worden uw persoonsgegevens in deze termijn verminderd gebruikt. Houdt er wel rekening me dat u dan na afsluiting van deze periode nog de premie over deze periode dient te betalen en dat uw zorgkosten niet kunnen worden betaald tijdens deze periode.
  

Bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als u daarvoor bijzondere, persoonlijke redenen heeft.

 

Vermeld in uw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van uw bezwaar is.


Toestemming

Als Eno alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

 

Vermeld bij uw verzoek welke toestemming u wilt intrekken.

Als u een beroep wilt doen op  één van de rechten die hieronder genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Eno . Dit kunt u bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen (privacy@eno.nl). We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als Eno de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.


Vermeld bij uw verzoek uw polisnummer en een motivatie van uw verzoek.


Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of iedere andere Europese toezichthoudende autoriteit). U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

 

Voorwaarden verstrekking informatie

Wilt u uw gegevens inzien? Dan hebben wij eerst uw legitimatie nodig. Wij verstrekken geen gegevens over uw gezondheid, declaratie- of schadegegevens via de fax of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. De inzage zal plaatsvinden op ons kantoor in Deventer.


Wilt u anderen toestemming geven om uw verzekeringszaken af te handelen? Dan vragen wij u dit per machtiging te regelen. Alleen op deze manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens voorkomen.

Eno past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen, techniek, en fysieke beveiliging , en zijn vastgelegd in het beveiligingsbeleid van Eno.


De ontwikkelingen binnen de wereld van informatiebeveiliging gaan snel. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden. Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, interne controleplannen en door onafhankelijke audits. Daarnaast staat Eno onder direct toezicht van verschillende toezichthouders en de externe accountant, waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging. Als Eno gebruik maakt van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens dan controleert Eno dat die derde partij, afhankelijk van het soort persoonsgegevens, beschikt over voldoende beveiliging.

Hebt u vragen over uw rechten, deze privacyverklaring of over hoe Eno omgaat met uw privacy in het algemeen? Wilt u inzage in hoe uw gegevens zijn vastgelegd? Vindt u dat er niet juist met uw gegevens is omgegaan? Of wilt u inzage in het register verwerking persoonsgegevens?

 

Stuurt u dan een mail aan: privacy@eno.nl

 

U kunt uw vraag, opmerking of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens ook sturen aan:

 

Coöperatie Eno U.A.

Afdeling Compliance & Risk

t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming

Postbus 166

7400 AD Deventer

 

Klachten

Is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.