Internationaal medewerker aan het werk in de bloemenkas

Privacy

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Coöperatie Salland Salland Zorgverzekeraar U.A. voor uitvoering van de wettelijke zorgverzekering (basisverzekering) en de aanvullende ziektekostenverzekering. HollandZorg is onderdeel van Salland Zorgverzekeraar.
Werknemer in de kas

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u of uw persoonlijke situatie zeggen. Soms gaat de informatie niet direct over u maar is deze wel tot u te herleiden. Ook dan spreken we over persoonsgegevens.

Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun werknemers, individuele zorgverleners of klanten wel.

Eno gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars. U kunt de Gedragscode vinden op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Eén van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Zorgverzekeraars doen dit in de vorm van dit privacy statement.

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.

Deventer, 5 augustus 2021

Veelgestelde vragen

1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Om uitvoering te kunnen geven aan de Zorgverzekeringswet en de verzekeringsovereenkomst die Salland Zorgverzekeraar heeft gesloten met zijn/haar verzekerden zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Specifiek om u te kunnen identificeren neemt Salland Zorgverzekeraar het burgerservicenummer van zijn/haar verzekerden op in zijn/haar administratie (wettelijke verplichting).

Salland Zorgverzekeraar gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen en alleen als en voor zover het gebruik voor dat doel nodig is.

De doelen betreffen:
I. Beoordelen en accepteren
II. Sluiten en uitvoeren van de verzekering
III. Commercie en Marketing

Salland Zorgverzekeraar kan ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. Salland Zorgverzekeraar blijft altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Voorbeelden van uitbesteding zijn de werkzaamheden die onder andere VECOZO en Vektis namens zorgverzekeraars verrichten. Via de dienst Controle op Verzekeringsgegevens (COV) van VECOZO kunnen zorgverleners bijvoorbeeld de actuele verzekeringsgegevens (zorgverzekeringspakket basis en/of aanvullend) raadplegen van verzekerden. Daarnaast kunnen zij via VECOZO digitaal declaraties indienen bij de juiste zorgverzekeraar. Vektis ondersteunt zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en overheidspartijen bij het verbeteren van de zorg en het toegankelijk en betaalbaar houden van goede zorg in Nederland. Vektis doet voor zorgverzekeraars analyses van declaratiegegevens. Soms verstrekt Vektis in opdracht van zorgverzekeraars die gegevens aan derden, vaak voor wetenschappelijk onderzoek of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

In het vervolg van deze paragraaf worden de onderdelen I t/m III nader uitgewerkt.

I. Beoordelen en accepteren
Salland Zorgverzekeraar gebruikt uw persoonsgegevens om te controleren of u verzekeringsplichtig bent voor de basisverzekering. Voor de basisverzekering is het uitgangspunt dat iedere verzekeringsplichtige geaccepteerd wordt, dat bepaalt de Zorgverzekeringswet.

Voor aanvullende ziektekostenverzekeringen worden in het kader acceptatiebeleid persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid gevraagd om te beoordelen of de verzekering die wordt aangevraagd, afgesloten kan worden. De gegevens worden beoordeeld onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de aanvrager een aanbod ontvangt dat afwijkt van zijn aanvraag.

Geautomatiseerde verwerking aanvraag
Uw gegevens worden geautomatiseerd verwerkt als u een basis- of een aanvullende ziektekostenverzekering aanvraagt. Dit gebeurt aan de hand van de gegevens die u op het (elektronische) aanvraagformulier hebt ingevuld.

Bij uw aanvraag voor een aanvullende ziektekostenverzekering kan het ook gaan om gezondheidsgegevens. Dit leidt tot het afsluiten van de verzekering of afwijzing van uw aanvraag.

U kunt altijd contact opnemen met Salland Zorgverzekeraar en een vraag of klacht indien en naar aanleiding van de geautomatiseerde afhandeling van uw aanvraag. De vraag of de klacht wordt door een medewerker van Salland Zorgverzekeraar bekeken.

II. Sluiten en uitvoeren van de verzekering
Salland Zorgverzekeraar heeft uw persoonsgegevens nodig voor het sluiten en uitvoeren van de basisverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering. Voor het uitvoeren van deze verzekeringen zijn ook gegevens over uw gezondheid nodig.

Onder het uitvoeren van de verzekering vallen: bepalen of u recht heeft op (vergoeding van) zorg, betalen aan de zorgaanbieder, betalen van vergoeding aan u, innen van premie, serviceverlening aan u, vaststellen van eigen bijdrages en verplicht en vrijwillig eigen risico, uitvoeren van controles, bestrijden van fraude (waaronder een intern registratiesysteem), verhalen van schade op derde partijen, waaronder andere verzekeraars (bijvoorbeeld uw reisverzekeraar), de persoon die voor de schade aansprakelijk is dan wel de aansprakelijkheidsverzekeraar), onderzoek onder verzekerden naar de kwaliteit van zorg, verbeteren van dienstverlening, gericht informeren van groepen verzekerden met voor hen relevante informatie, beperken van betalingsachterstanden van de verzekeringnemer bij de zorgverzekeraar, bewerkstelligen dat de verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is, behandelen van klachten en geschillen en analyseren van (persoons)gegevens voor risicobeheersing (waaronder de beheersing van zorguitgaven) en de inkoop van zorg.

Salland Zorgverzekeraar houdt een Gebeurtenissenadministratie bij ter waarborging van de veiligheid en integriteit van de dienstverlening en de sector. De afdeling Veiligheidszaken of een andere daartoe aangewezen afdeling kan besluiten de persoonsgegevens uit de Gebeurtenissenadministratie op te nemen in een Intern Verwijzingsregister (IVR). In het IVR neemt Salland Zorgverzekeraar uitsluitend persoonsgegevens op van (rechts)personen die een risico vormen voor de veiligheid en/of integriteit van de zorgverzekeraar. Indien een gebeurtenis voldoet aan de criteria uit het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI), neemt Salland Zorgverzekeraar de relevante persoonsgegevens op in een Incidentenregister, en in voorkomende gevallen, het Extern Verwijzingsregister (EVR, genoemd hierna onder ‘Uitwisseling met derden’).

Uitwisseling met derden
Uw persoonsgegevens worden soms gedeeld met of verkregen van derden. Ze worden nooit verkocht aan derden.

Voorbeelden van het delen met derden zijn:

 • CAK: Salland Zorgverzekeraar verstrekt uw bsn en uw bankrekeningnummer aan het CAK als u in aanmerking komt voor compensatie van het (verplicht) eigen risico. Dit is een wettelijke verplichting
 • College van burgemeester en wethouders: Salland Zorgverzekeraar wisselt persoonsgegevens uit met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin u woont voor het voorkomen en verminderen van schulden. Dit is een wettelijke verplichting
 • Werkgevers of belangenbehartigers: als u korting krijgt op uw premie omdat u onderdeel uitmaakt van een collectiviteit, gebruikt Salland Zorgverzekeraar uw persoonsgegevens om periodiek bij uw werkgever of belangenbehartiger te controleren of u nog recht heeft op deze korting
 • Zorgkantoren: om te voorkomen dat zorg zowel op grond van de Wlz als de basisverzekering wordt betaald, en voor de onderlinge afstemming van de op grond van de zorgverzekering en de Wlz verzekerde zorg
 • SVB: de SVB ontvangt gegevens van het Zorgkantoor voor de verzekerdenadministratie bedoeld in artikel 35 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de betalingen ten laste van het persoonsgebonden budget en het daarmee verbonden budgetbeheer
 • Salland Zorgverzekeraar wisselt persoonsgegevens uit met toezichthouders (bijvoorbeeld Nederlandse Zorgautoriteit of de Autoriteit Persoonsgegevens) indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak. Dit is een wettelijke verplichting
 • Zorgverzekeraars krijgen regelmatig verzoeken van bijvoorbeeld universitaire ziekenhuizen om persoonsgegevens (over gezondheid) te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Deze gegevens worden alleen verstrekt voor zover niet volstaan kan worden met anonieme gegevens, het onderzoek in het algemeen belang is, en toestemming vragen niet mogelijk was
 • In het Extern Verwijzingsregister worden de persoonsgegevens opgenomen van personen waarvan in voldoende mate vaststaat dat zijn gedragingen een bedreiging (kunnen) vormen voor de financiële belangen van (medewerkers van) Salland Zorgverzekeraar of zijn verzekerden. Het Extern Verwijzingsregister kan worden ingezien door de deelnemers aan het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • Basis Registratie Personen: Zorgverzekeraars verkrijgen persoonsgegevens vanuit de Basis Registratie Personen
 • De Nationale sanctielijst terrorisme van de Rijksoverheid: Zorgverzekeraars moeten controleren of u voorkomt op deze lijst. Als u voorkomt op de lijst wordt dit gemeld aan De Nederlandsche Bank
 • Andere verzekeraar: wij wisselen soms gegevens uit om schade of kosten die wij vergoed hebben te verhalen, bijvoorbeeld op uw reisverzekeraar als die óók dekking biedt naast uw basis- of aanvullende verzekering, of op de aansprakelijkheidsverzekeraar van een andere persoon, die de schade of kosten veroorzaakt heeft
 • Zorgaanbieders met wie Salland Zorgverzekeraar een contract heeft gesloten: zij brengen de kosten van zorg direct bij Salland Zorgverzekeraar in rekening
 • In het geval van een arbeidsmigrant worden de persoonsgegevens uitgewisseld met zijn uitzendbureau (collectiviteit) in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Voorbeelden hiervan zijn loonstroken, arbeidsovereenkomsten, kopieën van ID-bewijzen. Salland Zorgverzekeraar heeft een wettelijke taak om het recht op een verzekering vast te stellen en verwerkt daarom voornoemde persoonsgegevens. Daarnaast wisselt Salland Zorgverzekeraar persoonsgegevens uit met uw collectiviteit. Voorbeelden hiervan zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, polisnummer, burgerservicenummer, telefoonnummer, IBAN en uw e-mail adres. Informatie over ingediende declaraties delen wij alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.
  Voor het delen van persoonsgegevens tussen Salland Zorgverzekeraar en uw collectiviteit geldt een gerechtvaardigd belang. Salland Zorgverzekeraar heeft er belang bij dat collectiviteiten in staat worden gesteld om u als verzekerde tijdig aan en af te kunnen melden voor de ziektekostenverzekering en de premies aan ons af te dragen. Daarnaast is het uitwisselen van persoonsgegevens tussen Salland Zorgverzekeraar en collectiviteiten noodzakelijk om de verzekerdenadministratie van Salland Zorgverzekeraar en de personeelsadministratie van collectiviteiten goed op elkaar aan te laten sluiten.
  Salland Zorgverzekeraar heeft haar belang grondig afgewogen tegen uw fundamentele rechten en vrijheden. Hierin speelt mee dat Salland Zorgverzekeraar van mening is dat u meer gemak zult ervaren; uw collectiviteit neemt veel administratieve taken op zich. Uiteraard heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Beargumenteer dan in uw bezwaar waarom er een groter belang gehecht moet worden aan uw privacyrechten

 Voorbeeld van het verkrijgen van een derde partij is:

 • Zorgverzekeraars verkrijgen persoonsgegevens vanuit de Basis Registratie Personen.

Gegevens over uw gezondheid
Gegevens over uw gezondheid zijn gegevens waar Salland Zorgverzekeraar extra zorgvuldig mee omgaat. Salland Zorgverzekeraar gebruikt deze gegevens om te bepalen of u recht heeft op (de vergoeding van) zorg. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over gezondheid ook gebruikt voor controle, het doen van fraudeonderzoek, verhaal op een derde en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

De medisch adviseur van Salland Zorgverzekeraar is een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven: arts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker.

De medisch adviseur heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het gebruik van gezondheidsgegevens valt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur(s). Iedere medewerker die gezondheidsgegevens gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, behalve voor wat betreft handelingen met een puur administratief karakter zoals het verwerken van declaraties van zorgaanbieders en het doorzenden en digitaliseren van post. De groep van medewerkers onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, heet de ‘functionele eenheid’. De medewerkers in de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

Geautomatiseerde verwerking machtigingsaanvraag of declaratie
Machtigingsaanvraag:
Uw machtigingsaanvraag doorloopt een zorgvuldig proces, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de verzekeringsvoorwaarden worden toegepast op uw aanvraag. Het toepassen van deze criteria kan geautomatiseerd plaatsvinden. U krijgt altijd een bericht waarin de aanvraag wordt toe- of afgewezen. Daarin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen als u dat wilt.

Declaraties:
Declaraties worden meestal geautomatiseerd afgehandeld, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de verzekeringsvoorwaarden worden toegepast op uw declaratie. U heeft altijd het recht om een vraag of klacht in te dienen naar aanleiding van de geautomatiseerde afhandeling van uw declaratie. De vraag of de klacht wordt door een medewerker van Salland Zorgverzekeraar bekeken.

III. Commercie en Marketing
Salland Zorgverzekeraar gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren en te interesseren voor zijn/haar andere producten en diensten. Gegevens over uw gezondheid (bijvoorbeeld declaratiegegevens) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u hier expliciete toestemming voor heeft gegeven. Soms maakt Salland Zorgverzekeraar selecties van haar klantenbestand, bijvoorbeeld om een product voor een bepaalde doelgroep aan te prijzen.

Analyse
Salland Zorgverzekeraar gebruikt uw persoonsgegevens voor analyses ten behoeve van marketingactiviteiten. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van gegevens over uw gezondheid, tenzij u hier expliciete toestemming voor heeft gegeven.

Klantgroepen selecteren
Salland Zorgverzekeraar gebruikt persoonsgegevens voor het samenstellen van klantgroepen ten behoeve van marketingactiviteiten en voor het verbeteren van service. Een klantgroep kan (ook) gebaseerd zijn op gegevens die zijn verkregen uit bronnen buiten Salland Zorgverzekeraar. Uw gegevens worden niet gebruikt voor het nemen van een uitsluitend geautomatiseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op andere wijze in aanmerkelijke mate treft.

Cookies
Als u de website van Salland Zorgverzekeraar bezoekt, kan Salland Zorgverzekeraar informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Informatie over cookies op de Salland Zorgverzekeraar-website kunt u lezen in de cookie policy.

2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Salland Zorgverzekeraar bewaart uw persoonsgegevens zolang hij deze nodig heeft voor het doel waarvoor Salland Zorgverzekeraar uw gegevens in eerste instantie heeft gekregen. Dit betekent dat de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard (met ingang van het volgende jaar dan het jaar waarop de gegevens betrekking hebben), met een aantal uitzonderingen.

De uitzonderingen betreffen:

Niet gesloten verzekering
Het kan voorkomen dat u bij Salland Zorgverzekeraar een verzekering heeft aangevraagd, maar deze niet heeft afgesloten. Omdat u zelf besloot de verzekering niet te willen sluiten, of omdat Salland Zorgverzekeraar deze geweigerd heeft. In dat geval bewaart Salland Zorgverzekeraar uw gegevens 1 jaar na de aanvraag. Op die manier kan Salland Zorgverzekeraar uw gegevens controleren als u het volgend jaar weer een aanvraag indient. Tevens biedt dit Salland Zorgverzekeraar de mogelijkheid om u te benaderen met andere mogelijk interessante producten, tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wenst.

Na beëindiging van uw verzekering
Hebt u wel een verzekering gesloten, maar deze inmiddels beëindigd? Dan bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar nadat uw verzekering geëindigd is, dan wel maximaal 7 jaar nadat er nota’s van u zijn ontvangen. Dit doen wij o.a. vanwege de gestelde eis in de Zorgverzekeringswet. Deze gegevens mogen maximaal 2 jaar worden gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wenst.

Onderzoek medische gegevens
Hebben wij een onderzoek uitgevoerd, waarbij uw medische gegevens zijn gebruikt of zijn uw medische gegevens nodig voor toekomstig onderzoek? Dan bewaren wij deze zolang dat nodig is om het onderzoek uit te voeren en af te ronden, en daarna om onze rechten veilig te stellen. Bijvoorbeeld om declaraties terug te vorderen als zorg is gedeclareerd die niet verleend is.

Fraude
Als wij uw gegevens hebben gebruikt in een fraudeonderzoek, bewaren wij deze gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten.

Opnemen telefoongesprekken voor trainingsdoelen
Wij kunnen uw telefoongesprekken met ons opnemen. Dat doen wij om onze medewerkers te kunnen trainen en zo onze dienstverlening beter te maken. Deze gegevens bewaren wij 6 weken.

Beëindiging verzekering vanwege betalingsgedrag
Als uw verzekering is beëindigd omdat u niet of te laat betaalde, worden de gegevens hierover maximaal 5 jaar bewaard.

Klachten en geschillen
Als wij uw gegevens hebben gebruikt in het kader van klachten en geschillen bewaren wij deze gegevens 2 jaar nadat de procedure is afgerond.
3. Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van uw toestemming. Hieronder kunt u lezen wat deze rechten inhouden.

Inzage
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Salland Zorgverzekeraar van u heeft en informatie waarvoor hij die persoonsgegevens gebruikt.

Het recht op inzage is in het algemeen op een veilige manier geregeld doordat u via Mijn HollandZorg zelf kunt zien welke persoonsgegevens over u worden verwerkt (naw-gegevens, verzekeringsgegevens, informatie over het betaalde eigen risico en premiebetalingen en zorgkosten).

Het kan zijn dat u daarnaast nog bepaalde specifieke informatie wilt hebben. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens te krijgen van Salland Zorgverzekeraar in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, als die persoonsgegevens door u of namens u aan Salland Zorgverzekeraar zijn verstrekt en door Salland Zorgverzekeraar via geautomatiseerde procedures zijn gebruikt.

Salland Zorgverzekeraar kan de persoonsgegevens ook direct aan een andere zorgverzekeraar sturen als het gaat om gegevens die nodig zijn om over te stappen naar die andere zorgverzekeraar of door Salland Zorgverzekeraar gegeven machtigingen voor het vergoeden van zorg.

Als u wilt dat Salland Zorgverzekeraar uw gegevens direct aan een andere zorgverzekeraar stuurt, vermeld dit dan in uw verzoek.

Rectificatie
U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring. Vermeld in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

Gegevenswissing
U kunt Salland Zorgverzekeraar vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • Salland Zorgverzekeraar heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig
 • uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in
 • u maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
 • Salland Zorgverzekeraar mocht uw persoonsgegevens niet gebruiken
 • Salland Zorgverzekeraar was op grond van de wet al verplicht uw gegevens te wissen
 • Salland Zorgverzekeraar gebruikt uw gegevens voor social media

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat Salland Zorgverzekeraar dit moet doen. Wanneer uw verzoek betrekking heeft op uw verzekering is het wissen van gegevens vaak niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat Salland Zorgverzekeraar deze gegevens nog wel nodig heeft, met inachtneming van de geldende bewaartermijnen (zie onderdeel 2).

Beperking
U heeft er recht op dat het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt:

 • in de periode die Salland Zorgverzekeraar nodig heeft om vast te stellen of uw gegevens inderdaad gecorrigeerd moeten worden
 • als Salland Zorgverzekeraar uw persoonsgegevens niet had mogen gebruiken, maar u wilt niet dat die gegevens worden gewist
 • in de periode dat u tegen het gebruik van uw persoonsgegevens bezwaar heeft gemaakt maar van Salland Zorgverzekeraar nog geen antwoord heeft gekregen

Als het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt, heeft Salland Zorgverzekeraar uw toestemming nodig om toch nog gebruik van die gegevens te mogen maken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen.

Uw persoonsgegevens mogen toch worden gebruikt:

 • voor de uitvoering van uw zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, zodat u verzekerd kunt blijven en uw nota’s kunnen worden betaald door uw zorgverzekeraar
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering
 • ter bescherming van de rechten van een ander persoon of een rechtspersoon, of
 • om redenen van groot algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, zoals volksgezondheid

Vermeld in uw verzoek waarom Salland Zorgverzekeraar uw persoonsgegevens niet mocht gebruiken. Of voeg het verzoek tot beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens toe aan een verzoek tot rectificatie of een bezwaar.

Als u samen met het beroep op rectificatie of uw bezwaar ook een beroep op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens heeft gedaan, worden uw persoonsgegevens in deze termijn verminderd gebruikt. Houdt er wel rekening mee dat u dan na afsluiting van deze periode nog de premie over deze periode dient te betalen en dat uw zorgkosten niet kunnen worden betaald tijdens deze periode.

Bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Als uw gegevens worden gebruikt – maar niet voor direct marketing of uitvoering van uw verzekering – mag u daartegen bezwaar maken, als u daarvoor bijzondere persoonlijke redenen heeft. Vermeld in uw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van uw bezwaar is.

Toestemming
Als Salland Zorgverzekeraar alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen. Vermeld bij uw verzoek welke toestemming u wilt intrekken.

4. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hieronder genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Salland Zorgverzekeraar. Dit kunt u bijvoorbeeld per brief of e-mail doen. We vertellen u dan binnen 1 maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens 2 maanden worden verlengd. Als Salland Zorgverzekeraar de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Vermeld bij uw verzoek uw relatienummer en een motivatie van uw verzoek.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of iedere andere Europese toezichthoudende autoriteit). U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Kinderen
Bent u verzekeringsnemer en heeft u voor een kind een basisverzekering afgesloten? Dan kunt u bovenstaande rechten (genoemd onder 3.) ook voor dit kind inroepen. Als het kind 16 jaar of ouder is, gelden wel bijzondere regels. U heeft als verzekeringsnemer dan namelijk alleen nog recht op de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van de basisverzekering en om voldoende inzicht te krijgen in de door u te betalen nota’s. Vraagt u bijvoorbeeld inzage in de persoonsgegevens van een kind van 16 jaar of ouder waarvan u verzekeringnemer bent? Dan geldt dat wij u alleen de hierboven genoemde gegevens kunnen geven. U kunt ook een machtiging overleggen van het kind van 16 jaar of ouder dat wij alle gegevens aan u mogen overleggen. Dan kunnen wij u die wel verstrekken.

Voorwaarden verstrekking informatie
Wilt u uw gegevens inzien? Dan hebben wij eerst uw legitimatie nodig. Wij verstrekken geen gegevens over uw gezondheid, declaratie- of schadegegevens via de fax of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om uw privacy te beschermen. De inzage zal plaatsvinden op ons kantoor in Deventer.
Wilt u anderen toestemming geven om uw verzekeringszaken af te handelen? Dan vragen wij u dit per machtiging te regelen. Alleen op deze manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens voorkomen.

5. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Salland Zorgverzekeraar past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen, techniek, en fysieke beveiliging, en zijn vastgelegd in het beveiligingsbeleid van Salland Zorgverzekeraar.

De ontwikkelingen binnen de wereld van informatiebeveiliging gaan snel. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals ISO norm ISO27002. Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, interne controleplannen en door onafhankelijke audits. Daarnaast staat Salland Zorgverzekeraar onder direct toezicht van verschillende toezichthouders en de externe accountant, waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging. Als Salland Zorgverzekeraar gebruik maakt van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens dan controleert  Salland Zorgverzekeraar dat die derde partij, afhankelijk van het soort persoonsgegevens, beschikt over voldoende beveiliging.
6. Hoe kunt u in contact treden met uw zorgverzekeraar?

Hebt u vragen over uw rechten, deze privacyverklaring of over hoe Salland Zorgverzekeraar omgaat met uw privacy in het algemeen? Wilt u inzage in hoe uw gegevens zijn vastgelegd? Vindt u dat er niet juist met uw gegevens is omgegaan? Of wilt u inzage in het register verwerking persoonsgegevens?

Stuurt u dan een mail aan: privacy@salland.nl

U kunt uw vraag, opmerking of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens ook sturen aan:
Coƶperatie Salland Zorgverzekeraar U.A.
Afdeling Compliance & Risk
t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 166
7400 AD Deventer

Klachten
Is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.