• Home
  • Privacybeleid HollandZorg

Privacybeleid

Ons privacybeleid heeft betrekking op de manier waarop HollandZorg met persoonsgegevens omgaat. In de Wet bescherming persoonsgegevens zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om uw naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over uw gezondheid.

Privacyreglement

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is het Privacyreglement Salland van toepassing. Daarin vindt u gedetailleerd beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Ook staat daarin wat u kunt doen als u vindt dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan. Hieronder geven wij een algemene toelichting op ons privacybeleid.

Register College bescherming persoonsgegevens

Onze verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Onze melding vindt u in het openbare Wbp-meldingenregister van het AP.

Hoe krijgt HollandZorg uw persoonsgegevens?

Wij krijgen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld als u onze website bezoekt, als u contact met ons opneemt of als u bij ons een verzekering sluit of bij ons verzekerd wordt. Ook ontvangen wij uw persoonsgegevens als een zorgaanbieder de kosten van de door u genoten zorg rechtstreeks aan ons declareert.

Waarom verzamelt HollandZorg uw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens is dat wij u hierdoor beter van dienst kunnen zijn. Veelal is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens beschikken, bijvoorbeeld voor het sluiten van een zorgverzekering of het verwerken van nota's. Ook verzamelen wij uw persoonsgegevens om u over onze producten te kunnen informeren. In het kader van training van onze medewerkers is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen tijdens het opnemen van gesprekken.

Welke persoonsgegevens verzamelt HollandZorg?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een verzekering. Het gaat dan onder meer om de naam, adresgegevens en bankrekeningnummer van degene die de verzekering sluit, de verzekeringnemer, maar ook om de naam, BSN en adresgegevens van degene die krachtens die verzekering verzekerd wordt, de verzekerde.

Ook verzamelen wij de gegevens die u opgeeft als u een formulier op onze website invult. Als u een volgende keer onze website bezoekt via dezelfde computer, hoeft u die gegevens niet nogmaals in te vullen.

Hoe gebruikt HollandZorg uw persoonsgegevens?

Aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens hechten wij veel waarde. Door fysieke maatregelen, maar ook door administratieve en technische procedures nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal en misbruik, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.

Met gegevens betreffende uw gezondheid gaan wij extra zorgvuldig om. Deze verwerken wij onder de directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De medisch adviseur is gehouden aan de beroepsgeheimhoudingsplicht. Voor de medewerkers die onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur in het kader van hun functie toegang hebben tot deze persoonsgegevens geldt een gelijke geheimhoudingsplicht.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen bij bezoek aan onze website. Een cookie bevat alleen een uniek nummer. Hierdoor kunnen we uw computer (of smartphone of tablet etc.) herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. Door gebruik van de cookies kunnen wij de website nog beter afstemmen op uw wensen. Wilt u niet dat een cookie wordt geplaatst? Via de instellingen van de meeste browsers kunt u cookies uitschakelen.

Voor het gebruik van cookies is sinds begin juni 2012 toestemming nodig van de bezoeker van de website. Wij werken aan aanpassing van onze website voor het vragen van toestemming. Dit geldt niet voor zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

VECOZO

Voor de uitvoering van uw verzekering is het mogelijk dat wij de kosten van de zorg rechtstreeks betalen aan uw zorgaanbieder. De uitvoering is hierdoor sneller en eenvoudiger. Om de declaratie naar ons toe te zenden moet de zorgaanbieder weten waar u verzekerd bent. Daarvoor bestaat het landelijke internetportaal VECOZO (Veilige Communicatie in de Zorg). Uw zorgaanbieder kan uw adresgegevens inzien via VECOZO, als daarover met uw zorgaanbieder afspraken zijn gemaakt. Via VECOZO kan ook de digitale declaratie plaatsvinden.

Persoonsgegevens van kwetsbare groepen

U kunt zich in een situatie bevinden, waarin uw persoonsgegevens extra bescherming behoeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om adresgegevens van een opvangtehuis. Vindt u dat u tot deze categorie behoort, dan kunt u dat bij ons melden. Als wij van mening zijn dat uw melding terecht is, zorgen wij voor extra maatregelen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Dat kan inhouden dat zorgaanbieders uw adresgegevens niet meer kunnen inzien via VECOZO.


HollandZorg is een handelsnaam van:
Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)
Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. (KvK 08147954)
Eno Zorg B.V. (KvK 38020130)