Man met herkwerk

Eigen bijdrage basisverzekering

Maximale vergoeding voor zorg

Wanneer u een zorgverzekering in Nederland heeft afgesloten, dan geldt voor bepaalde zorg uit de basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage. Kiest u een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt, dan geldt er bovendien een maximale vergoeding voor de zorg. In beide gevallen betaalt u zelf een deel van de zorgkosten. 

Wettelijke eigen bijdrage

De Nederlandse overheid bepaalt ieder jaar voor welke zorg uit het basispakket een wettelijke eigen bijdrage geldt. Ook stelt de overheid de hoogte van het bedrag vast. De hoogte van dit bedrag is voor iedereen gelijk.
In ons online overzicht vergoedingen zorgverzekering en in onze verzekeringsvoorwaarden staat een overzicht van alle zorg waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van zorg uit de basisverzekering waarvoor een wettelijke bijdrage geldt:

Wettelijke eigen bijdrage voor hulpmiddelen

Voor een aantal hulpmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage. U betaalt de eigen bijdrage aan de leverancier van het hulpmiddel. Of voor uw hulpmiddel een eigen bijdrage geldt, leest u in het Reglement Hulpmiddelen.

Wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg

In 2023 geldt een wettelijke eigen bijdrage van €4,80 per uur voor kraamzorg bij u thuis. Ook geldt een eigen bijdrage van €19,- per dag voor de moeder en het kind (samen €38,-) voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling, als dat verblijf niet medisch noodzakelijk is. Is het tarief van de instelling hoger dan €137,- per dag, dan is het verschil ook voor uw rekening.

Wettelijke eigen bijdrage voor vervoer

In 2023 geldt een wettelijke eigen bijdrage van €113,- per persoon per kalenderjaar per persoon per kalenderjaar voor zittend ziekenvervoer. Dit is het gebruik van openbaar vervoer, eigen vervoer en taxivervoer samen.

Wettelijke eigen bijdrage tandheelkundige zorg

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage:

  • voor zorg die valt onder ‘bijzondere tandheelkunde’, als het gaat om zorg die niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval het bedrag dat de zorgaanbieder in rekening had gebracht als er geen sprake was van recht op vergoeding van de kosten van zorg die valt onder ‘bijzondere tandheelkunde’. Dat betekent dat u feitelijk recht heeft op vergoeding van alleen de extra kosten die gemoeid zijn met die zorg;
  • voor een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak, als u 18 jaar of ouder bent en de zorg valt niet onder ‘bijzondere tandheelkunde’. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 25% van de kosten van die gebitsprothese. In afwijking hiervan geldt voor een uitneembare volledige gebitsprothese te plaatsen op tandheelkundige implantaten, een wettelijke eigen bijdrage van:
    a. 10% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de onderkaak;
    b. 8% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de bovenkaak.
  • voor reparaties of overzetting van een uitneembare volledige gebitsprothese. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 10% van de kosten van die reparatie of overzetting.

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage

Met een aanvullende verzekering van HollandZorg krijgt u soms (een deel van) de wettelijke eigen bijdragen vergoed. Wat u precies vergoed krijgt, ziet u in ons online overzicht vergoedingen zorgverzekering of in onze verzekeringsvoorwaarden.

Let op! Vanaf 1 januari 2023 kunt u alleen nog de HollandZorg basisverzekering afsluiten. Sluit u een HollandZorg zorgverzekering af en gaat deze in vóór 1 januari 2023, dan kunt u nog kiezen uit een aanvullende verzekering.

Bent u al verzekerd bij HollandZorg en heeft u al een aanvullende (en/of tandarts) verzekering? Deze kan gewoon doorlopen in 2023.

Wettelijke eigen bijdrage betalen

Maakt u gebruik van zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt, dan betaalt u deze kosten aan uw zorgverlener of u ontvangt hiervan een rekening van ons.

Veelgestelde vragen

Deze vragen krijgen wij vaak

Waarom moet ik een eigen bijdrage betalen?

De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg vanuit de basisverzekering soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding.

Ook in onze aanvullende verzekeringen krijgt u zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed. Bijvoorbeeld 75% van uw tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten betaalt u zelf. Ook dit wordt als eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. U kunt in de verzekeringsvoorwaarden lezen of in uw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht als wij de rekening van de zorgverlener hebben ontvangen en deze volledig hebben betaald. Als u zelf de rekening declareert, dan vergoeden wij het bedrag minus de eigen bijdrage.

Kan de eigen bijdrage middenin mijn behandeling omhoog gaan?
Wij mogen u niet dwingen om tijdens de behandeling op zoek te gaan naar een andere zorgaanbieder. Als wij besluiten om niet opnieuw een contract af te sluiten met uw behandelaar, of we passen de vergoedingsvoorwaarden aan, dan hoeft u dus niet ineens een deel zelf te betalen. Wij zullen in zo'n geval de kosten van de lopende behandeling en het bijbehorende vervolgtraject gewoon volledig blijven vergoeden. Dit geldt voor ten minste een jaar. Als u een nieuwe zorgvraag heeft en daarvoor een nieuwe behandeling wordt gestart, kan dat wel gevolgen hebben voor uw vergoeding en dus de hoogte van uw eigen bijdrage.
Wat is niet-gecontracteerde zorg?

Niet-gecontracteerde zorg is zorg van aanbieders waar wij geen contract mee heeft afgesloten. Wij hebben dan geen afspraken met de zorgaanbieder gemaakt over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, de wachttijden en de prijs.
Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten niet vergoed krijgt. Check daarom voordat u een zorgaanbieder bezoekt altijd of deze zorgaanbieder een contract heeft met HollandZorg. Via onze zorgzoeker vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders.

De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg mag niet te laag zijn. Meestal is deze vergoeding minimaal 75% van het gemiddeld tarief dat de zorgverzekeraar met zorgaanbieders hebben afgesproken. In ons tarievenoverzicht vindt u de precieze maximale vergoedingen per zorgsoort.

Kan de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg ineens worden verlaagd?
Als zorgverzekeraar bepalen we zelf hoeveel we vergoeden als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Maar de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg mag niet te laag zijn. Meestal is deze vergoeding minimaal 75% van het gemiddeld tarief dat de zorgverzekeraar met zorgaanbieders hebben afgesproken. Meer informatie over onze maximale dekking voor zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners vindt u op onze tarievenpagina.