Arbeidsmigrant werkzaam in een kas

Eigen risico basisverzekering

Woont of werkt u tijdelijk in Nederland? Dan bent u verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Iedere verzekerde van 18 jaar of ouder heeft daarbij een wettelijk verplicht eigen risico voor medische zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering.

Let op: HollandZorg biedt geen vrijwillig eigen risico.
Flexmigrant aan het werk

Verzekerd via uw werkgever?

Heeft u een zorgverzekering via uw werkgever afgesloten, bijvoorbeeld het uitzendbureau? Uw werkgever regelt dan de aan- en afmelding van uw zorgverzekering en sluit een speciale aanvullende verzekering af, waarmee u het wettelijk verplicht eigen risico meeverzekert. U betaalt dus geen eigen risico. De HollandZorg Flexpolis is alleen af te sluiten als uw werkgever hierover afspraken met ons heeft gemaakt.

Als u uw zorgverzekering zelf regelt

De Nederlandse overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van het verplicht eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385. Het verplicht eigen risico geldt voor iedere verzekerde van 18 jaar of ouder. op onze individuele vergoedingenpagina's, te raadplegen via het vergoedingenoverzicht, ziet u voor welke zorg het verplicht eigen risico geldt.

 

Uitzonderingen verplicht eigen risico

Niet onder het verplicht eigen risico vallen:

 • de kosten van verloskundige zorg en kraamzorg
 • de NIPT
 • de kosten van huisartsenzorg. Wel onder het verplicht eigen risico vallen kosten van onderzoeken die de huisarts door anderen laat doen en apart in rekening worden gebracht, zoals laboratoriumtests en bloedprikken
 • de kosten van inschrijving bij een huisartsenpraktijk
 • de kosten van overige geneeskundige (huisartsen)zorg
 • de kosten van preventieve voetzorg
 • de kosten van ketenzorg (multidisciplinaire eerstelijnszorg waar huisartsenzorg deel van uitmaakt)
 • de kosten van zorg van verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
 • de kosten van gecombineerde leefstijlinterventie
 • als u orgaandonor bent, uw kosten van zorg, verblijf en vervoer die verband houden met de opname voor de selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal, zoals omschreven in het artikel over transplantatiezorg in onze polisvoorwaarden.
 • de kosten van door ons aangewezen geneesmiddelenzorg of hulpmiddelen en de kosten van zorg aan u door een zorgaanbieder die wij daarvoor hebben aangewezen. Deze zijn opgenomen in het overzicht Aangewezen zorg buiten het eigen risico
 • de kosten van zorg aan u als u een door ons aangewezen programma voor diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, COPD, overgewicht, dementie, trombosezorg, incontinentiezorg of stoppen met roken heeft gevolgd. De kosten moeten dan betrekking hebben op de aandoening waarvoor u dat programma heeft gevolgd. De door ons aangewezen programma’s zijn opgenomen in het overzicht Aangewezen zorg buiten het eigen risico
 • de kosten van hulpmiddelen in bruikleen, met uitzondering van de bij die hulpmiddelen behorende verbruiksartikelen of gebruikskosten. Bekijk ons Reglement hulpmiddelen voor meer informatie
 • de kosten van valrisicobeoordeling. De intake voor het trainingsprogramma valpreventie en het trainingsprogramma zelf vallen wel onder het eigen risico

Meer informatie vindt u in onze polisvoorwaarden.

Eigen risico betalen

Wanneer u een rekening van uw zorgverlener heeft ontvangen en deze bij ons declareert, dan houden wij uw eigen risico in op de uitbetaling. Geldt voor de zorg die u gebruikt een eigen bijdrage, dan betaalt u eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, telt eerst mee voor het verplicht eigen risico. U krijgt het bedrag dat overblijft vergoed.

Stuurt uw zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons? Dan ontvangt u van ons een brief met een overzicht van de kosten en het bedrag dat u eventueel zelf moet betalen.