Zorgverzekering arbeidsmigranten

Persoonsgebonden budget  (Zvw-pgb)

Als u een indicatie heeft voor verpleging en verzorging thuis, kunt u onder voorwaarden gebruik maken van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb). Met het pgb kunt u zelf uw zorg inkopen. 

Wat is persoonsgebonden budget?

In plaats van het recht op de zorg, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. In dat geval krijgt u een bedrag om de verpleging en verzorging zelf in te kopen. Voor het recht op het persoonsgebonden budget gelden speciale voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Reglement Zvw-pgb. Als de kosten die u maakt voor de verpleging en verzorging hoger zijn dan de vergoeding in de vorm van het persoonsgebonden budget dan betaalt u zelf het verschil tussen de kosten en het persoonsgebonden budget.

Een aantal belangrijke voorwaarden vindt u in het kort op deze pagina. Deze informatie is niet volledig. Raadpleeg daarom altijd het Reglement Zvw-pgb als u gebruik wilt maken van een persoonsgebonden budget. 

Wie komt in aanmerking voor een Zwv-pgb?

U komt in aanmerking voor het Zwv-pgb als u behoefte heeft aan verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. De zorg gaat niet gepaard met verblijf en betreft geen kraamzorg. Onder deze zorg vallen niet de verzorgende handelingen bij minderjarigen die gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Daarnaast moet u:

  • langdurig, d.w.z. langer dan 1 jaar, op verpleging en/of verzorging aangewezen zijn

óf

  • op palliatieve terminale zorg (PTZ) aangewezen zijn. Dit betekent dat door uw behandelend arts is vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • U bent in staat op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger de verantwoordelijkheden uit te voeren die bij het Zwv-pgb wijkverpleging horen
  • U bent in staat op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger te motiveren dat u de zorg via een Zwv-pgb geleverd wil en kan krijgen
  • U bent in staat de zorgaanbieders die u heeft gecontracteerd op zo’n manier aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat er sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg
  • U bent in staat om met het Zwv-pgb op doelmatige wijze te voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit

Hoe kunt u een Zwv-pgb aanvragen?

Voor het aanvragen van een Zwv-pgb maakt u gebruik van het aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch of schriftelijk bij ons opvragen. Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: het verpleegkundig deel. Dit deel vult de indicerend verpleegkundige in. Als bijlage bij deel 1 dient u het zorgplan mee te sturen. De indicatie voor verzekerden boven de 18 jaar moet zijn vastgesteld door een HBO opgeleide wijkverpleegkundige, geregistreerd in de Wet BIG. De indicatie voor verzekerden onder de 18 jaar moet zijn vastgesteld door een HBO kinderverpleegkundige, bij voorkeur, met gebruikmaking van het Medisch Kindzorgsysteem (MKS). De HBO kinderverpleegkundige moet werkzaam zijn bij een bij de Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) aangesloten zorgaanbieder. In het reglement Zwv-pgb vindt u alle voorwaarden waaraan een indicatie moet voldoen.
  • Deel 2: het verzekerde deel. Dit deel dient u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in te vullen. U geeft op basis van de geïndiceerde uren verpleging en verzorging aan van welke zorgaanbieders u gebruik wilt gaan maken. U moet ook bevestigen dat u akkoord gaat met de voorwaarden, rechten en plichten die horen bij het Zwv-pgb.

De formulieren kunt u samen met eventuele bijlagen sturen naar:

HollandZorg
Aanvraag Zwv-pgb
Postbus 166
7400 AD Deventer

Of naar toestemming@salland.nl onder vermelding van aanvraag Zwv-pgb.

Na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende formulieren, beoordelen wij uw aanvraag. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van ons. De doorlooptijd van de aanvraag betreft maximaal 6 weken (mits alle benodigde informatie juist is ingeleverd).Wanneer het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ondertekend nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Met het Zwv-pgb kunt u kiezen bij wie u de zorg inkoopt. We maken een onderscheid tussen formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. In het reglement vindt u aan welke voorwaarden formele zorgaanbieders moeten voldoen. Voor het inkopen van de zorg sluit u een overeenkomst met de zorgaanbieder. Een voorbeeldovereenkomst vindt u op de website van de SVB.

Overige formulieren Zvw-pgb: 

Mail ons de ingevulde formulieren of stuur ze naar bovenstaand adres. Let op! Wij nemen per mail alleen pdf-bestanden in behandeling, losse foto's worden niet geaccepteerd.

Wat moet u doen als u tijdelijk in het buitenland verblijft?

Wilt u buitenlandse zorgverleners inhuren, dan moet dit vooraf schriftelijk bij ons aangevraagd worden. Pas na onze schriftelijke toestemming kunnen de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons gedeclareerd worden. Stuur bij een schriftelijke aanvraag voor zorg in het buitenland de volgende documenten mee:
  • een geldig indicatiebesluit/zorgplan een offerte met welke zorg wordt ingezet, voor welke periode de zorg wordt aangevraagd, welke zorgverleners betrokken zijn en wat de kosten zijn van deze zorgverlening.

Wat moet u doen wanneer u overstapt naar een andere zorgverzekeraar?

Stapt u over naar een andere zorgverzekeraar en is uw toekenning van het Zwv-pgb nog geldig? Dan neemt de nieuwe zorgverzekeraar de (tot de vermelde einddatum van de indicatie) geldige toekenning over. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. U bewaart deze toekenning, zolang hij geldig is. Een nieuwe zorgverzekeraar kan hier om vragen.

Wat moet u doen wanneer u van een andere zorgverzekeraar overstapt naar HollandZorg?

Stapt u over naar HollandZorg en is uw toekenning van het Zwv-pgb, vastgesteld door de andere zorgverzekeraar nog geldig? Dan neemt HollandZorg de (tot de vermelde einddatum van de indicatie) geldige toekenning over. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. U dient er zelf voor te zorgen dat HollandZorg in het bezit komt van de toekenningsverklaring. U kunt de toekenningsverklaring sturen naar het bovengenoemde adres.