PGB Wijkverpleging

Als u recht heeft op verpleging of verzorging thuis, kunt u onder voorwaarden gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb kunt u zelf uw zorg inkopen. In het Reglement wijkverpleging pgb zijn alle voorwaarden opgenomen die gelden voor het pgb. In het reglement vindt u bijvoorbeeld voor welke doelgroepen het pgb wijkverpleging is en aan welke aanvullende voorwaarden uw zorgvraag moet voldoen.     

Het Reglement wijkverpleging pgb vindt u hier.

 

Een aantal belangrijke voorwaarden vindt u in het kort op deze pagina. Deze informatie is niet volledig. Raadpleeg daarom altijd het reglement als u gebruik wilt maken van een pgb.

Wie komt in aanmerking voor een pgb?

Wijkverpleging
Om voor het pgb  in aanmerking te komen heeft u in de eerste plaats een indicatie voor verpleging of verzorging zonder verblijf nodig. Kortweg noemen we deze zorg ook wel wijkverpleging.

 

Meer over de wijkverpleging vindt u hier.

 

Doelgroep

U komt in aanmerking voor een pgb wijkverpleging als u onder één of meerdere van de hieronder beschreven doelgroepen valt:

 1. U bent jonger dan 18 jaar en er is sprake  van verpleging en/ of verzorging door ingewikkelde lichamelijke medische problematiek of door een lichamelijke handicap, en:
  • er is behoefte aan permanent toezicht, of
  • er moet vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar zijn. Deze zorg moet samengaan met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Deze doelgroep wordt ook wel Intensieve Kindzorg genoemd
 

2. U bent jonger dan 18 jaar en bent aangewezen op verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg. Hiertoe dient u te beschikken over een indicatiestelling van de medisch specialist.


3. U bent langdurig, dat wil zeggen langer dan één jaar, aangewezen op verpleging en/of verzorging.

 

4. U bent op palliatieve terminale zorg (PTZ) aangewezen. Dit betekent dat door uw behandelend arts is vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan drie maanden.

 

Voor het pgb geldt verder:

 • Dat u in staat moet zijn op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger de verantwoordelijkheden die bij het pgb wijkverpleging horen, uit te voeren;
 • Dat u in staat bent op eigen kracht of met hulp van uw (wettelijk) vertegenwoordiger een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van het werkgeverschap;
 • Dat u in staat bent de zorgaanbieders die u heeft gecontracteerd op zo'n manier aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat er sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.

Uw zorgvraag moet tevens aansluiten bij de volgende voorwaarden.


Uit de indicatie moet blijken dat:

 • Zorg op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen en/of op meerdere locaties nodig is;
 • De zorg niet planbaar is: wisselende tijden/ korte momenten op de dag /op afroep beschikbaar;
 • Zorg moet 24-uur per dag direct beschikbaar  zijn (in nabijheid of op afroep);
 • Er een noodzaak is voor vaste zorgverleners i.v.m. specifieke zorgverlening / gebruik van specifieke (eigen) hulpmiddelen.

Hoe kunt u een pgb aanvragen?

U moet voor het aanvragen van het pgb gebruik maken van het pgb aanvraagformulier. Dit vindt u hier. Als u dat wilt, sturen wij het aanvraagformulier naar u toe.

 

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen:

 

 • Deel 1 Verpleegkundige deel
  Dit deel moet u laten invullen door een HBO verpleegkundige (niveau 5) die de indicatie stelt, waarna u beiden in elkaars aanwezigheid voor akkoord ondertekend. Het gaat hier om aard, omvang en duur van de beoogde zorg.
 • Deel 2 Verzekerde deel
  U vult het tweede deel zelf in. In dit deel motiveert u waarom een pgb noodzakelijk is en op welke manier u op basis van de geïndiceerde uren verpleging en verzorging gebruik gaat maken van welke zorgverleners. U moet tevens  bevestigen dat u akkoord gaat met de voorwaarden,  rechten en plichten die horen bij het pgb. 
 • Als bijlage stuurt u een kopie van het zorgplan (of een print van deel 3 uit het Electronisch Cliënten Dossier - ECD) mee. Het zorgplan is opgesteld door een HBO verpleegkundige (niveau 5).

De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.


Na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende formulieren gaan wij uw aanvraag beoordelen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons. Als uw pgb aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ondertekend en/of bijlagen ontbreken, dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.


U koopt zelf uw zorg in

Met het pgb kunt u kiezen bij wie u de zorg inkoopt. We maken een onderscheid tussen formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. In het reglement vindt u aan welke voorwaarden formele zorgaanbieders moeten voldoen. Voor het inkopen van de zorg sluit u een overeenkomst met de zorgaanbieder. Een voorbeeldovereenkomst vindt u hier.


U heeft al een pgb in 2015

Heeft u in 2015 een pgb voor verpleging of verzorging thuis op grond van de overgangsregeling AWBZ en nog geen herindicatie? Dan heeft u in oktober een brief van ons ontvangen dat u een herindicatie moet aanvragen om ook in 2016 in aanmerking te komen voor een pgb.


Heeft u al een nieuwe indicatie, dan houdt u recht op een pgb toekenning  gedurende de looptijd  van het  afgegeven indicatiebesluit. In dat geval krijgt u een toestemmingsbrief van ons met daarin de hoogte van het pgb budget voor 2016. Het budget wordt altijd per kalenderjaar berekend en toegekend.


In het Reglement pgb wijkverpleging leest u meer over  de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Zorgdekking in het buitenland

Bij een verblijf in het buitenland kunt u maximaal drie maanden gebruik maken van uw pgb. Daarna wordt het pgb beëindigd. Wilt u in deze drie maanden buitenlandse zorgverleners inhuren, dan moet dit vooraf schriftelijk bij ons aangevraagd worden. Pas na onze schriftelijke toestemming kunnen de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons gedeclareerd worden. Stuur bij een schriftelijke aanvraag voor zorg in het buitenland de volgende documenten mee:

 • een geldig indicatiebesluit/zorgplan
 • een offerte met:
  • welke zorg wordt ingezet
  • voor welke periode de zorg wordt aangevraagd
  • welke zorgverleners betrokken zijn
  • de kosten voor deze zorgverlening