Flexmigrant aan het werk in de bouw

Ambulancevervoer

Ambulancevervoer is ziekenvervoer per ambulance over een afstand van maximaal 200 kilometer onder andere naar een zorgaanbieder, die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.
Flexmigrant aan het werk in de bouw

Ambulancevervoer is ziekenvervoer per ambulance over een afstand van maximaal 200 kilometer:

  • naar een zorgaanbieder
  • naar een instelling waarin u verblijft. Of vanuit deze instelling naar een persoon of instelling waar u een onderzoek of behandeling krijgt of waar u een prothese aangemeten krijgt of gaat passen
  • naar een persoon bij wie of een instelling waarin een verzekerde jonger dan 18 jaar geestelijke gezondheidszorg ontvangt
  • naar uw woning of een andere woning (als u in uw eigen woning niet de nodige verzorging kunt krijgen), als u komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de bovenstaande drie punten

In alle bovenstaande gevallen geldt dat de therapie of behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de Jeugdwet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als vervoer per ambulance niet mogelijk is, dan kan het vervoer met een ander vervoermiddel ook onder het ambulancevervoer vallen. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig en wij wijzen het vervoermiddel aan. Een afstand van meer dan 200 kilometer valt ook onder het ambulancevervoer, als wij daarvoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Vergoedingen

Vergoeding ambulancevervoer

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van ambulancevervoer. U moet een voorschrift hebben van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, physician assistent, verpleegkundig specialist of verloskundige. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld.
Basispolis
100% van geldende tarieven
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ambulancevervoer.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een ambulancevervoerder met een erkende vergunning mag de zorg verlenen. Betreft het vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer of gaat u met een ander vervoermiddel dan een ambulance? Dan heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig.

Toestemming ambulancevervoer aanvragen

In 2 situaties heeft u voor vergoeding van ambulancevervoer vooraf schriftelijke toestemming nodig:

  • vervoer over een afstand van meer dan 200 km
  • vervoer met een ander vervoermiddel dan een ambulance

Deze toestemming is niet verplicht als er sprake is van spoedeisende zorg die niet kan worden uitgesteld.

Bij de aanvraag voor het vervoer stuurt u een rapportage van de behandelend arts mee waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de motivatie voor de aanvraag staan. Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

HollandZorg
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?