Preventieve voetzorg

Voetzorg is belangrijk voor mensen met diabetes. Daarom heeft u vanuit de basisverzekering recht op preventieve voetzorg als u diabetes mellitus type I of II heeft.

De preventieve voetzorg omvat het totaalpakket aan werkzaamheden binnen de zorgprofielen 1 tot en met 4, zoals beschreven in de Zorgmodule preventie diabetisch voetulcera 2019. Een individueel behandelplan bepaalt het daadwerkelijk aantal verrichtingen dat u ontvangt.

De preventieve voetzorg bestaat uit:

  • Jaarlijkse voetonderzoek (screening), bestaande uit anamnese, onderzoek en risico- inventarisatie. Hierbij wordt nagegaan of en in welke mate er een verminderd gevoel, een verminderde doorbloeding, een kwetsbare huid en een verhoogde druk op de huid is.
  • Afhankelijk van het zorgprofiel, de behandeling van huid- en nagelproblemen, voetvorm- en standsafwijkingen en behandeling van risicofactoren
  • Voorlichting over aanpassing van uw leefstijl als onderdeel van de behandeling
  • Advies over geschikt schoeisel

Op basis van de Sims classificatie en andere factoren is de voetzorg aan diabetici onderverdeeld in de zorgprofielen. Onder preventieve voetzorg valt niet verwijdering van eelt en het knippen van de teennagels om uitsluitend cosmetische of verzorgende redenen.

Vergoedingen

Onderstaand vindt u een overzicht in welke situatie u recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel uit de aanvullende verzekeringen.

Reden voor pedicure/podologie behandeling Vergoeding
Diabetes mellitus type I of II Zorgprofiel 0 Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding, mits medisch noodzakelijk, vanuit aanvullende verzekeringen Plus en Top.
Diabetes mellitus type I of II Zorgprofiel 1 Recht op jaarlijks eenmalig voetonderzoek uit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding van voetverzorging uit de aanvullende verzekering. U kunt ook recht hebben op frequent gericht voetonderzoek, de daaruit voortvloeiende diagnostiek en behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen en de behandeling van risicofactoren. U moet dan een matig verhoogd (Sims classificatie 1) of verhoogd risico (Sims classificatie 2 en 3) hebben op ontstekingen, vaatproblemen en verlies van gevoel in uw voeten.
Diabetes mellitus type I of II Zorgprofiel 2 t/m 4 Recht op zorg vanuit de basisverzekering.


Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor preventieve voetzorg.

Eigen risico

De kosten van preventieve voetzorg tellen niet mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

Voor zorg uit de aanvullende verzekering of bij een niet-gecontracteerde zorgverlener moet u een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician's assistant voor preventieve voetzorg door een pedicure of een podotherapeut. Uit de verwijzing moet blijken welk type diabetes u heeft en onder welk zorgprofiel u valt.

Voor vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist. Een kopie van de verwijzing moet u meesturen bij het indienen van de eerste nota.

Preventieve voetzorg kan deel uitmaken van ketenzorg of medisch-specialistische zorg. De voorwaarden voor het recht op deze vormen van zorg staan op die betreffende pagina’s. U heeft geen recht op preventieve voetzorg op grond van dit artikel als je op grond van het artikel over ketenzorg of medisch-specialistische zorg (algemeen) al preventieve voetzorg ontvangt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u een kopie van de verwijzing meesturen bij het indienen van de eerste rekening. Uit de rekening moet duidelijk worden welke zorg u heeft ontvangen.

Bij wie kunt u terecht?

  • Voor Sims classificatie 1 (zorgprofiel 1): een pedicure, een podotherapeut, een registerpodoloog of een huisarts
  • Voor Sims classificatie 2 en 3 (zorgprofiel 2, 3 en 4): een podotherapeut, registerpodolog of een huisarts

Voor pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering kunt u terecht bij de pedicure. De pedicure dient te zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Pedicure met specialisatie diabetische voet of medische pedicure of voetverzorging bij Reumapatiënten. Indien de zorg wordt verleend door een gecontracteerde aanbieder zal deze de zorg ook declareren. U hoeft in dat geval niet zelf te betalen aan de zorgverlener.

Een pedicure mag de jaarlijkse voetcontrole voor Sims classificatie 1 (Zorgprofiel 1) zelfstandig uitvoeren. Een pedicure mag zorg voor Sims classificatie 2 en 3 (Zorgprofiel 2 en hoger) verlenen in opdracht van de podotherapeut of registerpodoloog. In dat geval is de podotherapeut of registerpodoloog de hoofdbehandelaar en brengt de podotherapeut de zorg in rekening.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?