Bijzondere tandheelkunde

Bijzondere tandheelkundige zorg valt onder mondzorg. Voorbeelden van bijzondere tandheelkundige zorg zijn het herstel van een verhemeltespleet (hazenlip) of een zeer ernstige overbeet. Een tandarts, kaakchirurg of een centrum voor bijzondere tandheelkunde kunnen de zorg verlenen.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg als:

  • u een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tandkaakmondstelsel heeft. De stoornis of afwijking moet zo ernstig zijn, dat u zonder de zorg geen tandheelkundige functie kan behouden of krijgen, die gelijkwaardig is aan de functie die u zou hebben gehad als de stoornis of afwijking er niet was geweest
  • u een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft en de aandoening zodanig is dat zorg noodzakelijk is om uw tandheelkundige functie te behouden
  • een medische behandeling zonder die tandheelkundige zorg onvoldoende resultaat heeft en u die medische behandeling nodig heeft om uw tandheelkundige functie te behouden
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg, minus de eventuele wettelijke eigen bijdrage.
Aanvullende verzekering
Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Eigen bijdrage

Voor bijzondere tandheelkundige zorg kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Bent u 18 jaar of ouder dan geldt een eigen bijdrage:
* voor zorg die valt onder het kopje ‘alle leeftijden’, als het gaat om zorg die niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval het bedrag dat de zorgaanbieder in rekening had gebracht als er geen sprake was van recht op vergoeding van de kosten onder het kopje ‘alle leeftijden’. Dat betekent dat u feitelijk recht heeft op vergoeding van alleen de extra kosten die gemoeid zijn met die zorg;
* voor een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak, als u 18 jaar of ouder bent en de zorg valt niet onder het kopje ‘alle leeftijden’. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 25% van de kosten van die gebitsprothese. In afwijking hiervan geldt voor een uitneembare volledige gebitsprothese te plaatsen op tandheelkundige implantaten, een wettelijke eigen bijdrage van:
a. 10% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de onderkaak;
b. 8% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de bovenkaak. voor reparaties of overzetting van een uitneembare volledige gebitsprothese. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 10% van de kosten van die reparatie of overzetting.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten voor bijzondere tandheelkundige zorg tellen mee voor uw verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig.
Voor zorg door een kaakchirurg heeft u een verwijzing van een huisarts, tandarts, orthodontist of een andere kaakchirurg nodig.
Voor bijzondere tandheelkundige zorg door een tandprotheticus heeft u een verwijzing nodig van een tandarts.
Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen door een tandprotheticus van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten moet u een verwijzing hebben van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.
Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts, kaakchirurg of orthodontist. De tandarts, kaakchirurg of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

U heeft tevens vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Bij uw aanvraag stuurt u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgverlener mee. Hierin staan de medische diagnose(s) en de prestatiecodes aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Bij wie kunt u terecht?

  • Voor bijzondere tandheelkundige zorg kunt u terecht bij een tandarts (al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde);
  • Voor chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard kunt u terecht bij een kaakchirurg;
  • Een mondhygiënist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde mag de zorg verlenen voor zover het zorg betreft die mondhygiënisten plegen te bieden.
  • Voor een uitneembaar (volledig) kunstgebit en plaatsing daarvan kunt u terecht bij een tandprotheticus. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?