Man met herkwerk

Fysiotherapie en oefentherapie

Internationaal medewerker aan het werk in de bloemenkas

Fysiotherapie en oefentherapie hebben tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en zijn onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.
LET OP: behandelingen manuele therapie E.S. (Egg Shell) / methode Van der Bijl en orthomanuele geneeskunde vallen niet onder de dekking van fysiotherapie en oefentherapie. Deze behandelingen kunnen vallen onder de dekking voor alternatieve geneeswijzen.

Vergoedingen

Dekking vanuit de basisverzekering

U heeft recht op fysiotherapie en oefentherapie. Hieronder staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om vanuit de basisverzekering voor zorg in aanmerking te komen. Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden.


18 jaar of ouder
Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u recht op:
• Fysiotherapie en oefentherapie voor een aandoening die staat in een door de minister vastgestelde lijst (Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering): de ‘Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie’. Het recht gaat in vanaf de 21e behandeling. Dat betekent dat u de eerste 20 behandelingen bij aandoeningen op de ‘Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie’ zelf moet betalen of hiervoor aanvullend verzekerd moet zijn. Voor sommige aandoeningen op deze lijst geldt een maximale termijn voor de duur van de behandeling. In dat geval heeft u recht op de zorg tot het einde van de maximale termijn.
• Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie tot maximaal 9 behandelingen (eenmalig).
• Looptherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens ofwel etalagebenen). U heeft in dat geval recht op maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
• Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van uw heup- of kniegewricht. U heeft in dat geval recht op maximaal de eerste 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
• Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. U heeft in dat geval recht op:
- Bij klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties (verergering of toename van klachten): maximaal de eerste 5 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
- Bij klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties (verergering of toename van klachten) in combinatie met een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit (klasse B1): maximaal de eerste 27 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na start van de behandeling en maximaal 3 behandelingen per 12 maanden in de daaropvolgende jaren.
- Bij klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties (verergering of toename van klachten) in combinatie met een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit (klasse B2) of als sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties (verergering of toename van klachten): maximaal de eerste 70 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en maximaal 52 behandelingen per 12 maanden in de daaropvolgende jaren.
• Voorwaardelijk toegelaten fysiotherapie en oefentherapie als bedoeld in artikel 2.2 Regeling zorgverzekering met de daarbij geregelde voorwaarden, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg.

Jonger dan 18 jaar
Als de verzekerde jonger dan 18 jaar is, heeft de verzekerde recht op:

• Fysiotherapie en oefentherapie voor een aandoening die staat op een door de minister vastgestelde lijst (Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering): de  ‘Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie’. Het recht gaat in vanaf de eerste behandeling. Voor sommige aandoeningen op deze lijst geldt een maximale termijn voor de duur van de behandeling. In dat geval heeft de verzekerde recht op de zorg tot het einde van de maximale termijn.

• Fysiotherapie en oefentherapie voor aandoeningen die niet in de ‘Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie’ staan. De verzekerde heeft in die gevallen recht op maximaal de eerste 9 behandelingen per kalenderjaar voor dezelfde aandoening. Als die behandelingen niet genoeg resultaat opleveren, heeft de verzekerde aansluitend recht op maximaal 9 behandelingen extra voor dezelfde aandoening.

Alleen als de verzekerde jonger dan 18 jaar is, heeft deze recht op kinderfysiotherapie.

Waar moet ik op letten?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

• algemene fysiotherapie: een fysiotherapeut
• bekkenfysiotherapie: een bekkenfysiotherapeut
• geriatriefysiotherapie: een geriatriefysiotherapeut
• kinderfysiotherapie: een kinderfysiotherapeut
• littekenbehandeling: een fysiotherapeut en huidtherapeut
• manuele therapie: een manueel therapeut
• oedeemtherapie en lymfedrainage: een oedeemtherapeut en huidtherapeut
• algemene oefentherapie: een oefentherapeut
• geriatrie-oefentherapie: een geriatrie-oefentherapeut
• kinderoefentherapie: een kinderoefentherapeut
• looptherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens ofwel etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden in de zorgzoeker van DigiH+. De aansluiting op Chronisch ZorgNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
• fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden in de zorgzoeker van ParkinsonNet.

Is er een verwijzing nodig?

Ja, van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP):
• voor behandeling voor een aandoening die staat op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie.
• voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie.
• voor looptherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens ofwel etalagebenen).
• voor oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van uw heup- of kniegewricht.
• voor oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie.
Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet u een kopie van de verwijzing meesturen met het indienen van de eerste nota. Voor het recht op vergoeding van kosten van de zorg door een niet-gecontracteerde aanbieder voor behandeling voor een aandoening die staat op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie moet u bij het indienen van de eerste nota ook een verklaring van de zorgaanbieder meesturen waarin staat hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening u al heeft ontvangen.

Geldt er een wettelijke eigen bijdrage?

Nee

Tellen de kosten mee voor het verplicht en vrijwillig eigen risico?

Ja, vanaf 18 jaar en ouder. Met uitzondering van het verplicht eigen risico bij oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van uw heup- of kniegewricht, zoals opgenomen en onder de voorwaarden in het overzicht ‘Aangewezen zorg buiten het eigen risico’.

Dekking vanuit de aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk geen
No Risk II geen
 Start 6 zittingen per kalenderjaar
 Extra 9 zittingen per kalenderjaar
 Plus 15 zittingen per kalenderjaar, waarvan voor dezelfde aandoening max. 9 zittingen manuele therapie
 Top 25 zittingen per kalenderjaar, waarvan voor dezelfde aandoening max. 9 zittingen manuele therapie

Een behandeling of consult noemen we een zitting. Wij vergoeden ook zittingen in het buitenland. Voor zittingen in het buitenland gelden de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. 

Niet elke behandeling telt als één zitting. Een zitting wordt als volgt berekend: 

Een zitting wordt als volgt berekend:

Type zitting Telt als
Telefonische zitting 0,5 zitting
Screening 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

Wij vergoeden vanuit onze aanvullende verzekeringen:

• algemene fysiotherapie
• manuele therapie 
• oefentherapie Cesar en Mensendieck
• littekenbehandeling
• psychosomatische fysiotherapie en psychosomatische oefentherapie
• geriatrische fysiotherapie en geriatrische oefentherapie
• bekkenfysiotherapie en bekkenoefentherapie
• oedeemtherapie en lymfedrainage
• kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie

De vergoeding geldt voor de verschillende therapieën gezamenlijk.

Alleen als de verzekerde jonger dan 18 jaar is, heeft deze recht op kinderfysiotherapie.

Waar moet ik op letten?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:
• algemene fysiotherapie: een fysiotherapeut
• bekkenfysiotherapie: een bekkenfysiotherapeut
• geriatriefysiotherapie: een geriatriefysiotherapeut
• kinderfysiotherapie: een kinderfysiotherapeut
• littekenbehandeling: een fysiotherapeut en huidtherapeut
• manuele therapie: een manueel therapeut 
• psychosomatische fysiotherapie: een psychosomatisch fysiotherapeut
• oedeemtherapie en lymfedrainage: een oedeemtherapeut en huidtherapeut
• algemene oefentherapie: een oefentherapeut 
• bekkenoefentherapie: een bekkenoefentherapeut
• geriatrie-oefentherapie: een geriatrie-oefentherapeut
• psychosomatische oefentherapie: een psychosomatisch oefentherapeut
• kinderoefentherapie: een kinderoefentherapeut
• looptherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens ofwel etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden in de zorgzoeker van DigiH+. De aansluiting op Chronisch ZorgNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
• fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden in de zorgzoeker van ParkinsonNet. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.

Is er een verwijzing nodig?

Ja, van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP): voor behandeling voor een aandoening die staat op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie. Voor alle overige behandelingen heeft u geen verwijzing nodig.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?