Man met herkwerk

Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist of tandprotheticus kan tandheelkundige zorg verlenen.

Jonger dan 18 jaar? Lees dan verder op de pagina Tandheelkundige zorg tot 18 jaar.
In bepaalde situaties komt u in aanmerking voor vergoeding van Bijzondere tandheelkunde.

Vergoedingen

Bent u 18 jaar of ouder? De basisverzekering vergoedt de kosten van:

* chirurgische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, met uitzondering van parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties
* een uitneembare volledige prothese voor de boven- of onderkaak (kunstgebit), al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten

Als u jonger bent dan 23 jaar, dan heeft u recht op tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, als het de vervanging van een of meer ontbrekende blijvende snij- of hoektanden betreft die niet zijn aangelegd, of omdat het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval. Hierbij geldt als voorwaarde dat de noodzaak van deze zorg is vastgesteld voordat u 18 jaar bent geworden.

U heeft geen recht op vergoeding vanuit uw tandartsverzekering als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Dan worden de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed.

Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra 100% voor consulten. Overige zorg: 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
TandPlus 100% voor consulten. Overige zorg: 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar
TandTop 100% voor consulten. Overige zorg: 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar

De maximumvergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

 • consulten (periodieke controle (C002) en niet zijnde periodieke controle (C003) in de prestatielijst voor tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit)
 • algemene tandheelkundige zorg
 • materiaal- en techniekkosten
 • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit
 • spoedeisende mondzorg in het buitenland (alleen behandelingen op de Lijst spoedeisende mondzorg)

U krijgt een vergoeding van alle hieronder genoemde behandelingen en prestatiecodes (opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit). Zorgverleners mogen deze behandelingen in rekening brengen als ze voldoen aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden. U heeft geen recht op vergoeding vanuit uw tandartsverzekering als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Dan worden de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed.

Type behandeling Prestatiecode
Consultatie en diagnostiek alle C-codes
Maken en beoordelen foto’s alle X-codes
Preventieve mondzorg alle M-codes
Verdoving alle A-codes
Verdoving door middel van roesje alle B-codes
Vullingen alle V-codes
Wortelkanaalbehandelingen alle E-codes
Kronen en bruggen alle R-codes
Kaakgewrichtsbehandelingen alle G-codes
Chirurgie alle H-codes
Kunstgebitten alle P-codes
Tandvleesbehandelingen alle T-codes
Implantaten alle J-codes en, voor zorg door kaakchirurgen, de relevante medisch specialistische prestaties (overige zorgproducten)

Materiaal- en techniekkosten

Materiaal- en techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel. U heeft recht op vergoeding van (een deel van) de materiaal- en techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie. De maximale vergoeding vindt u op de Lijst maximale vergoeding techniekkosten. De vergoeding waar recht op bestaat bedraagt 75% van de maximale materiaal- en techniekkosten tot het verzekerde bedrag per kalenderjaar. 

Eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Bent u 18 jaar of ouder, dan geldt een eigen bijdrage voor:

 • zorg die valt onder bijzondere tandheelkunde als die zorg niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp
 • een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak. U betaalt 25% van de kosten van de prothese
 • een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak op tandheelkundige implantaten. U betaalt 10% van de kosten als het om een gebitsprothese voor de onderkaak gaat. Voor een prothese voor de bovenkaak betaalt u 8% van de kosten
 • reparaties of overzetting van een uitneembare volledige gebitsprothese. U betaalt 10% van de kosten zelf

U kunt in het vergoedingsoverzicht gebitsprothesen per verrichtingcode nakijken op welke vergoeding u recht heeft en welke wettelijke eigen bijdrage van toepassing is.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van tandheelkundige zorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

In de volgende gevallen heeft u een verwijzing nodig:

 • Voor tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering, uitgevoerd door een kaakchirurg, heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts of orthodontist of een andere kaakchirurg.
 • Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten door een tandprotheticus heeft u een verwijzing nodig van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.
 • Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts, kaakchirurg of orthodontist. De tandarts, kaakchirurg of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Voor sommige behandelingen heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij een tandarts. Daarnaast kunt u terecht bij:

 • een kaakchirurg voor chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard
 • een orthodontist voor orthodontie
 • een kaakchirurg voor implantologie
 • een tandprotheticus voor het maken en plaatsen van een uitneembaar (volledig) kunstgebit
 • een mondhygiënist voor mondverzorging

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?