Man met herkwerk

Wijkverpleging

Wijkverpleging, ook wel verpleging en verzorging zonder verblijf genoemd,  is zorg die verpleegkundigen bieden. De zorg bestaat uit verpleegkundige handelingen (zorgverlening) en verzorging, maar ook uit het indiceren, co√∂rdineren, signaleren, coachen en preventie.

U heeft recht op verpleging en verzorging zonder verblijf, ook wijkverpleging genoemd, als de zorg verband houdt met uw behoefte aan geneeskundige zorg zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering of als u een hoog risico op die zorg heeft. Wie thuis verpleging en verzorging nodig heeft, kan terecht bij de wijkverpleegkundige. Deze bekijkt welke zorg noodzakelijk is, dat wordt de indicatie genoemd. 

De zorg omvat niet:

  • verpleging en verzorging tijdens uw verblijf in een ziekenhuis of een andere instelling
  • kraamzorg

Vergoedingen


Vanuit de basisverzekering heeft u recht op wijkverpleging:
Basispolis
100%
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor wijkverpleging.

Eigen risico

De kosten van wijkverpleging tellen niet mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

Zorgplan

U of uw wettelijk vertegenwoordiger moet een zorgplan hebben ondertekend. Dit zorgplan wordt opgesteld door uw zorgaanbieder. In het zorgplan moet de soort, omvang, frequentie en beoogde duur van de benodigde verpleging en verzorging zonder verblijf en de prestaties staan en een motivering.
In het zorgplan moet ook de bijdrage van uw sociale netwerk zijn betrokken.
Een wijkverpleegkundige, een kinderverpleegkundige en een verpleegkundig specialist mogen uw indicatie voor de zorg bepalen en een zorgplan opstellen. De indicatie moet zijn vastgesteld conform de Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving, die zijn opgesteld door de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Schriftelijke toestemming

U moet schriftelijke toestemming van ons hebben voordat u de zorg krijgt in de volgende gevallen:
- Voor vergoeding van verpleging en verzorging zonder verblijf/wijkverpleging door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Voor deze aanvraag moet u het aanvraagformulier voor niet-gecontracteerde wijkverpleging gebruiken. Let op: we begrijpen dat de zorg vaak meteen al start wanneer u dit nodig heeft en dat de aanvraag even blijft liggen. In dat geval zal de indicatie en het zorgplan uiterlijk binnen 10 werkdagen bij ons binnen moeten zijn. We vergoeden niet verder terug dan deze 10 werkdagen. Als het zorgplan wijzigt, moet u opnieuw toestemming van ons hebben, voordat u de nieuwe zorg krijgt;
- Voor vergoeding van verpleging en verzorging zonder verblijf in het buitenland. Bij de aanvraag moet u een kopie van het zorgplan en een offerte voor de zorg (waarin staat over welke zorg het gaat, de kosten en de periode voor de zorglevering in het buitenland) meesturen.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de geïndiceerde zorg verlenen:
- een verpleegkundig specialist
- een wijkverpleegkundige
- een verpleegkundige met diploma MBO-Verpleegkunde
- een verzorgende IG of verzorgende niveau 3 met diploma op MBO-niveau 3

Als u zorg ontvangt van een door ons gecontracteerde zorgaanbieder, mag de geïndiceerde zorg ook verleend worden door:
- een verzorgende C of D met een diploma op MBO-niveau 3.
- een helpende met diploma Helpende Zorg en Welzijn op MBO-niveau 2.

Persoonsgebonden budget

In plaats van het recht op de zorg, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. In dat geval krijgt u een bedrag om de verpleging en verzorging zelf in te kopen. Voor het recht op het persoonsgebonden budget gelden speciale voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Reglement Zvw-pgb. Het Reglement Zvw-pgb kunt u hier bekijken en downloaden. Als de kosten die u maakt voor de verpleging en verzorging hoger zijn dan de vergoeding in de vorm van het persoonsgebonden budget dan betaalt u zelf het verschil tussen de kosten en het persoonsgebonden budget.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Op zoek naar informatie over 2022?

 Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier. 

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met onze Klantenservice via +31(0)570 687 123. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.