Man met herkwerk

Ziekenvervoer

Ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto, openbaar vervoer of taxi over een enkele reisafstand van 200 kilometer.
Flexmigrant aan het werk in de kas

Ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto, openbaar vervoer of taxi over een enkele reisafstand van 200 kilometer:

  • naar een zorgaanbieder, die vergoed wordt vanuit de basisverzekering
  • naar een Wlz-instelling waarin u verblijft. Of vanuit deze instelling naar een persoon of Wlz-instelling waar u een onderzoek of behandeling krijgt of waar u een prothese aangemeten krijgt of gaat passen
  • naar uw woning of een andere woning (als u in uw woning redelijkerwijs niet de nodige verzorging kan krijgen), als u komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste twee punten of als u jonger bent dan 18 jaar en komt van een persoon of een instelling waarvan u geestelijke gezondheidszorg ontvangt die valt onder de Jeugdwet

VergoedingenVergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van vervoer vanaf uw woonadres naar de plaats waar u zorg krijgt in Nederland. Er moet sprake zijn van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast heeft u recht op vergoeding van vervoer van één begeleider als de begeleiding medisch noodzakelijk is.

Als voorwaarde geldt dat het medisch gezien niet verantwoord is dat u zelf met een eigen vervoermiddel reist naar de plaats van de behandeling. U bent dan aangewezen op het openbaar vervoer. Alleen als het reizen per openbaar vervoer voor u ook niet medisch verantwoord is, heeft u recht op vergoeding van vervoer per taxi of met een particuliere auto. Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route volgens de routeplanner van de ANWB.

Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk  geen 
No Risk II  geen 

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding?

Er moet sprake zijn van één van de volgende redenen:
- u moet nierdialyses ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder.
- u moet oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder
- u kunt zich uitsluitend met een rolstoel verplaatsen
- u ziet zo slecht dat u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen
- de verzekerde is jonger dan 18 jaar en is aangewezen op intensieve kindzorg
- u bent aangewezen op geriatrische revalidatiezorg
- u bent aangewezen op dagbehandeling die in een groep wordt verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking

Vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer valt ook onder het ziekenvervoer als wij daarvoor schriftelijke toestemming hebben gegeven voordat het vervoer plaatsvindt.

Vervoer met de auto

De vergoeding van ziekenvervoer met de (eigen) auto is € 0,37 per kilometer. Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route (als er geen vertragingen zijn) volgens de meest recente versie van de routeplanner van de ANWB op internet door invoering van de postcode van herkomst en de postcode van bestemming.  
Voor ziekenvervoer met de (eigen) auto kunt u gebruik maken van een auto van uzelf of van iemand anders. 

Vervoer met een ander vervoermiddel

Voor ziekenvervoer met de taxi mag u gebruik maken van een taxivervoerder. Maakt u gebruik van gecontracteerd taxivervoer, dan is de vergoeding 100%.
Voor ziekenvervoer met het openbaar vervoer mag u gebruik maken van een openbaar vervoersbedrijf. Vergoeding voor openbaar vervoer geldt alleen voor de laagste klasse van het openbaarvervoermiddel.
Vervoer met een ander vervoermiddel dan per auto of het openbaar vervoer kan ook onder het ziekenvervoer vallen. Dit is het geval als het vervoer per auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is en wij schriftelijke toestemming hebben gegeven voor vervoer met een door ons aan te wijzen ander vervoermiddel.

Wat geldt er in uitzonderlijke situaties?

U heeft ook recht op ziekenvervoer als u voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening en voor consulten, onderzoek en controles, die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, langdurig bent aangewezen op vervoer en het niet vergoeden van dat vervoer voor u bijzonder onredelijk is. 
Aan de hand van verschillende gegevens bepalen wij of u alsnog recht heeft op vergoeding van het vervoer. Wij gebruiken hierbij de volgende formule: (het aantal weken dat de behandeling duurt) x (het aantal keren dat het vervoer per week nodig is voor de behandeling) x (de enkele reisafstand in kilometers voor het vervoer naar de zorgaanbieder) x 0,25. Als de uitkomst van deze berekening 250 of hoger is, heeft u recht op het ziekenvervoer.
Voorbeeld: u moet 12 weken lang 3 keer per week voor een behandeling naar het ziekenhuis, dat 40 km van uw woonplaats ligt. De formule voor recht op vergoeding is dan 12 x 3 x 40 x 0,25 = 360. In dit geval heeft u dan recht op het ziekenvervoer. 

Begeleiding

Ziekenvervoer omvat ook het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om begeleiding van een verzekerde die jonger dan 16 jaar is. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van 2 begeleiders.

Kosten van overnachtingen

U heeft recht op vergoeding van kosten van logeren in plaats van (een vergoeding van kosten van) ziekenvervoer:
•als u recht heeft op ziekenvervoer; en
•dit vervoer op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig is; en
•het logeren doelmatiger en minder belastend is voor u dan het dagelijks op en neer reizen van huis naar de behandellocatie
U heeft dan recht op vervoer voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie (vanaf uw huis) en op vergoeding van kosten van 2 of meer overnachtingen in de buurt van de behandellocatie. De vergoeding voor de kosten van overnachtingen is maximaal € 82,- per nacht. U regelt uw overnachting zelf. Het eventuele vervoer van uw logeeradres naar de behandellocatie en terug naar uw logeeradres valt niet onder deze vergoeding wordt niet vergoed. 

Eigen bijdrage

Er geldt een wettelijke bijdrage van maximaal € 113,- per kalenderjaar. De wettelijke eigen bijdrage geldt niet:
- voor vervoer van een instelling waarin u ten laste van de basisverzekering of de Wlz bent opgenomen, naar een andere instelling waarin u ten laste van de basisverzekering of de Wlz wordt opgenomen voor het ondergaan van een specialistisch onderzoek of een specialistische behandeling die u niet in de instelling waar u bent opgenomen kunt ondergaan.
- voor vervoer van een instelling als bedoeld in onderdeel a naar een persoon of instelling voor het ondergaan van een specialistisch onderzoek of een specialistische behandeling ten laste van de basisverzekering waarvoor in de eerstbedoelde instelling niet de mogelijkheid bestaat, en het vervoer terug naar die instelling.
- voor vervoer van een instelling waarin u ten laste van de Wlz bent opgenomen naar een persoon of instelling voor een tandheelkundige behandeling op kosten van de Wlz, die u niet in de instelling waar u bent opgenomen kunt ondergaan, en het vervoer terug naar die instelling.
- voor de kosten van logeren.
De wettelijke eigen bijdrage geldt ook voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie als u gebruik maakt van een overnachting.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico.

Wat moet u regelen?

Er is een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.
U moet schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat het vervoer plaatsvindt. Daarbij bepalen wij of u recht heeft op ziekenvervoer met de (eigen) auto, met het openbaar vervoer of met de taxi. U moet ook voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons hebben voor vergoeding van kosten van overnachtingen. Bij de aanvraag voor het vervoer of de overnachtingen moet u de reden van de aanvraag en het voorschrift meesturen. Het aanvraagformulier voor ziekenvervoer kunt u hier bekijken en downloaden.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op de pagina tarievenlijsten 2024.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?