Logopedie

Logopedie omvat de zorg die logopedisten plegen te bieden. 

U heeft recht op vergoeding van de kosten van logopedie. De zorg moet een geneeskundig doel hebben en door de behandeling moet herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen te verwachten zijn. Onder de zorg valt ook stottertherapie en voorwaardelijk toegelaten logopedie als bedoeld in Artikel 2.2 Regeling zorgverzekering met de daarbij geregelde voorwaarden, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg. 

Onder de zorg valt niet:

- de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid

- de behandeling van een taalachterstand in de Nederlandse en/of een vreemde taal, in het geval van meertaligheid

- de behandeling van dyslexie

Vergoedingen


 

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen
Aanvullende verzekering Vergoeding
No Risk geen
No Risk II geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor logopedie.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van logopedie mee voor het verplicht eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

  • Preverbale logopedie: een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Preverbale logopedie van de NVLF.
  • Afasie-therapie: een logopedist die is ingeschreven in het register Afasie van de NVLF.
  • Het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten Doe je Met z'n Twee├źn): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma PDMT van de NVLF.
  • Het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer Dan Woorden): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma MDW van de NVLF;
  • Individuele stottertherapie: een logopedist of een stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister Stotteren van de NVLF.
  • Integrale zorg stotteren: een logopedist of stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister integrale zorg stotteren van de NVLF.
  • logopedie voor de ziekte van Parkinson: een logopedist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze aansluiting is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
  • overige logopedie: een logopedist.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?