Flexmigrant aan het werk in de kas

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. 
Flexmigrant aan het werk in de kas

Onze vergoedingen voor mondzorg bij kinderen tot 18 jaar

Heeft u een bijzondere aandoening aan de mond, kaak en/of het gebit (tand-kaak-mondstelsel) dan komt u in aanmerking voor bijzondere tandheelkunde.
Bent u 18 jaar of ouder? Kijk dan hier.

Dekking vanuit de basisverzekering

Uw kind krijgt de meest voorkomende tandartszorg vergoed vanuit de basisverzekering. Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben recht op:

 • periodiek preventief tandheelkundig onderzoek; eenmaal per jaar. Alleen als het tandheelkundig gezien noodzakelijk is, heeft de verzekerde recht op meer keren controle per jaar
 • een incidenteel tandheelkundig consult
 • het verwijderen van tandsteen
 • maximaal 2 fluoridebehandelingen per jaar vanaf het moment dat de blijvende tanden en kiezen doorbreken. Recht meer keren per jaar heeft de verzekerde alleen als dat tandheelkundig gezien wenselijk is
 • aanbrengen van een beschermend laklaagje op de bovenkant van de kiezen (sealing)
 • behandeling van de steunweefsels van tanden en kiezen, zoals het tandvlees (parodontale hulp)
 • plaatselijke verdoving (anesthesie)
 • behandeling van de tandzenuw (endodontische hulp)
 • vullingen (restauratie van gebitselementen met plastische materialen)
 • behandeling van het kaakgewricht (gnathologische hulp)
 • uitneembare prothetische voorzieninge
 • chirurgische tandheelkundige hulp, met uitzondering van het aanbrengen van tandheelkundige implantaten
 • röntgenonderzoek, met uitzondering van röntgenonderzoek voor orthodontische hulp

Daarnaast hebben kinderen onder de 18 jaar recht op de volgende tandheelkundige zorg voor 'alle leeftijden':

 • bij een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of afwijking van het tandkaakmondstelsel. De stoornis of afwijking moet zo ernstig zijn, dat het zonder de zorg geen tandheelkundige functie kan behouden of krijgen, die gelijkwaardig is aan de functie die u zou hebben gehad als de stoornis of afwijking er niet was geweest. In dat geval valt ook het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat onder de zorg, als het kind een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak heeft en het implantaat nodig is om een uitneembare prothese te bevestigen. U heeft geen recht op het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat als uw kaak al langere tijd tandeloos is en functionele klachten niet samenhangen met de ernstig geslonken kaak.
 • bij een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening. De aandoening moet zodanig zijn, dat uw kind zonder de zorg geen tandheelkundige functie kunt behouden of krijgen, die gelijkwaardig is aan de functie die uw kind zou hebben gehad als de aandoening er niet was geweest.als een medische behandeling zonder die tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben en uw kind zonder die andere zorg geen tandheelkundige functie kunt behouden of krijgen, die gelijkwaardig is aan de functie die uw kind zou hebben gehad als de aandoening er niet was geweest.

Waar moet ik op letten?

 • Een tandarts al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging mag de zorg verlenen.
 • Een mondhygiënist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging mag de zorg verlenen voor zover het zorg betreft die
  mondhygiënisten plegen te bieden.
 • Een kaakchirurg mag chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard verlenen. Een ziekenhuis mag de opname bieden.
 • Een tandprotheticus mag uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen voor de boven- of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten, aanmeten, maken en plaatsen.

Is er schriftelijk toestemming vooraf nodig?

Voor een aantal vormen van tandheelkundige zorg moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Het gaat om de volgende zorg:

 • gnathologische zorg
 • het maken van een kaakoverzichtsfoto
 • de derde of vierde fluoridebehandeling per jaar vanaf het moment dat de blijvende tanden en kiezen doorbreken
 • tandvervangende zorg met niet-plastische materialen
 • autotransplantatie van tanden en/of kiezen, waarbij deze chirurgisch zullen worden verplaatst naar een plek in de mond waar een tand of kies mist
 • behandelingen onder narcose
 • het plaatsen van een tandheelkundig implantaat
 • chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard als de behandeling voorkomt op de Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie
 • het maken, plaatsen, repareren of rebasen van een volledige tandheelkundige prothese voor de boven- of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten
 • zorg door een centrum voor bijzondere tandheelkunde

De meeste mondzorgaanbieders zijn aangesloten op het landelijk machtigingen portaal. Uw mondzorgaanbieder kan via dit portaal digitaal toestemming aanvragen. Uw mondzorgaanbieder krijgt van ons, via het machtigingenportaal, antwoord op uw aanvraag. Als u een mondzorgaanbieder bezoekt die niet aangesloten is op het landelijke machtigingenportaal of als u naar het buitenland gaat voor een behandeling dan moet u voor het recht op vergoeding zelf toestemming bij ons vragen en krijgen vóórdat de behandeling start. Bij de aanvraag voor de zorg moet u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan meesturen met vermelding van onder meer de medische diagnose(s) en de prestatiecodes, aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Is er een verwijzing nodig?

Ja, in de volgende gevallen:
- Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts, kaakchirurg of orthodontist. De tandarts, kaakchirurg of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.
- Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten door een tandprotheticus moet u een verwijzing hebben van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.
- Voor zorg door een kaakchirurg en opname daarvoor moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts, orthodontist of een andere kaakchirurg.

Geldt er een wettelijke eigen bijdrage?

Ja, voor zorg die valt onder het kopje ‘alle leeftijden’ (zie hierboven), als het gaat om zorg die niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval het bedrag dat de zorgaanbieder in rekening had gebracht als er geen sprake was van recht op vergoeding van de kosten onder het kopje ‘alle leeftijden’. Dat betekent dat u feitelijk recht heeft op vergoeding van alleen de extra kosten die gemoeid zijn met die zorg.

Tellen de kosten mee voor het verplicht en vrijwillig eigen risico?

Nee.

Moet ik bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?

Nee, behalve als de nota hoger is dan het marktconform Nederlands Tarief. Uitzondering hierop is zorg door een kaakchirurg. Wilt u zorg van een kaakchirurg binnen een ziekenhuis waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Wij hanteren een maximumvergoeding voor kaakchirurgie door een niet-gecontracteerd ziekenhuis. De maximumvergoedingen kunt u vinden in de tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg onder medisch-specialistische zorg. De gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze zorgzoeker.

 

 

Dekking vanuit de aanvullende verzekeringen

Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
TandPlus
75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar

 

Voor tandheelkundige zorg bieden wij dekking voor de hierna beschreven onderdelen. De vergoeding geldt voor de verschillende onderdelen gezamenlijk. Achter het soort behandeling staan codes vermeld, de zogeheten prestatiecodes. Deze zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt ze bekijken en het overzicht downloaden via www.nza.nl. U heeft alleen recht op vergoeding van de zorg met die prestatiecodes. De kosten van het niet nakomen van een afspraak vergoeden wij niet.

Algemene tandheelkundige zorg

U heeft recht op vergoeding van alle hieronder genoemde behandelingen die zijn opgenomen in de prestatielijst voor tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Type behandeling Prestatiecode
Consultatie en diagnostiek alle C-codes
Maken en beoordelen foto’s alle X-codes
Preventieve mondzorg alle M-codes
Verdoving alle A-codes
Verdoving d.m.v. roesje alle B-codes
Vullingen alle V-codes
Wortelkanaalbehandelingen alle E-codes m.u.v. E97 (uitwendig bleken van tanden en kiezen)
Kronen en bruggen alle R-codes
Kaakgewrichtsbehandelingen alle G-codes
Chirurgie alle H-codes
Kunstgebitten alle P-codes
Tandvleesbehandelingen alle T-codes
Implantaten alle J-codes en, voor zorg door kaakchirurgen, de relevante medisch-specialistische prestaties (overige zorgproducten)
Orthodontie (beugels) alle F-codes, eindigend op de letter 'A'

U heeft geen recht op vergoeding van kosten van cosmetische mondzorg. Onder cosmetische mondzorg verstaan wij: de niet-medisch noodzakelijke tandheelkundige behandelingen ‘plaatsen van facings’ en ‘uitwendig bleken van tanden en kiezen’, die vallen binnen het experiment ‘vrije tarieven Cosmetische Mondzorg’ en waarvoor volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit vrije tarieven gelden.

Materiaal- en techniekkosten

U heeft recht op vergoeding van materiaal- en techniekkosten bij de hiervoor genoemde codes, als die van toepassing zijn. Materiaal- en techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel. Uw vergoeding wordt berekend over maximaal het bedrag dat voor de betreffende behandeling is opgenomen in de Lijst maximale vergoeding techniekkosten.

Wettelijke eigen bijdrage voor kunstgebitten

Uw kind heeft recht op vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor uitneembare volledige gebitsprothesen, eventueel te plaatsen op tandheelkundige implantaten. Voor gebitsprothesen op tandheelkundige implantaten geldt daarbij een beperking. De vergoeding wordt berekend over maximaal € 275,- (voor TandExtra maximaal € 250,-) van de wettelijke eigen bijdrage van het implantaat gedragen uitneembare gebitsprothesen.

Spoedeisende mondzorg in het buitenland

Uw kind heeft recht op vergoeding van spoedeisende mondzorg in het buitenland. De dekking voor mondzorg in het buitenland telt alleen voor behandelingen die op de Lijst spoedeisende mondzorg staan. 

Waar moet ik op letten?

- Een tandarts (al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging) mag alle zorg verlenen

- Een mondhygiënist (al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging) mag de zorg verlenen voor zover het zorg betreft die mondhygiënisten plegen te bieden

- Een orthodontist mag alleen orthodontie verlenen

- Een kaakchirurg mag alleen implantologie verlenen

- Een tandprotheticus mag alleen tandtechnische verrichtingen verlenen en uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen voor de boven- of onderkaak aanmeten, maken, passen en plaatsen, al dan niet op tandheelkundige implantaten.

Is er een verwijzing nodig?

Ja, voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten door een tandprotheticus moet u een verwijzing hebben van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.

Is er schriftelijk toestemming vooraf nodig?

Voor vergoeding van (het plaatsen van) een tandheelkundig implantaat moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat uw kind de zorg krijgt. Bij de aanvraag voor de zorg moet u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgaanbieder meesturen met vermelding van onder meer de medische diagnose(s) en de prestatiecodes, aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Wat wordt niet vergoed?

De kosten van het niet nakomen van een afspraak vergoeden wij niet.

Er bestaat geen recht op vergoeding vanuit de tandartsverzekering als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Dan worden de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn HollandZorg vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u op onze pagina met tarievenlijsten.

Met onze Zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt.

Op zoek naar informatie over 2023?